TAILIEUCHUNG - Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng các phương pháp lập trình trên microsoft access plug in p3

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích khả năng ứng dụng các phương pháp lập trình trên microsoft access plug in p3', tài liệu phổ thông, tin học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | CHƯƠNG IV LẬP TRÌNH TRÊN MICROSOFT EXCEL Exit Function End If If DiemTB 5 Then PhanLoai Truot Exit Function End If End Function Hàm này lấy tham số đầu vào để phân loại là điểm trung bình của sinh viên thông qua biến DiemTB với thang điểm 10. Hàm sẽ trả về giá trị kiểu chuỗi Đỗ nếu điểm trung bình lớn hơn hoặc bằng 5 và ngược lại là Trượt . Tuy nhiên với những trường hợp điểm trung bình vì một lý do nào đó được nhập vào giá trị nhỏ hơn 0 hoặc lớn hơn 10 thì hàm vẫn trả về thông báo Trượt hoặc Đỗ . Như vậy là không hợp lý. Trong những trường hợp đó cần phải trả về thông báo cho người sử dụng biết là không thể áp dụng hàm với điểm trung bình như vậy. Như vậy hàm sẽ được thay đổi lại như sau Function PhanLoai DiemTB As String If DiemTB 0 Or DiemTB 10 Then PhanLoai N A Exit Function End If If DiemTB 5 Then PhanLoai Do Exit Function End If If DiemTB 5 Then PhanLoai Truot Exit Function End If End Function Và như vậy kể từ lúc này mỗi khi vô tình nhập các giá trị điểm không thích hợp hàm sẽ trả về một thông báo lỗi là n a . Mặc dù trông rất giống lỗi trong Excel nhưng thực chất đây vẫn chỉ là một chuỗi thông thường. Để trả về giá trị lỗi thực sự VBA đã cung cấp thêm một hàm tên là CVErr hàm này sẽ chuyển đổi một số thành một giá trị lỗi tương ứng. Với giá trị lỗi thực sự như thế tất cả những hàm có tham chiếu ô chứa giá trị lỗi cũng sẽ trả về giá trị lỗi tương tự. Và như vậy người dùng chỉ cần thay đổi câu lệnh PhanLoai N A bằng câu lệnh PhanLoai CVErr xlErrNA . Cần lưu ý là kiểu trả về của hàm cvErr là kiểu Variant do vậy cũng cần phải thay đổi kiểu giá trị trả về của hàm là Variant. Hàm sẽ được hiệu chỉnh lại như sau Function PhanLoai DiemTB As Variant If DiemTB 0 Or DiemTB 10 Then PhanLoai CVErr xlErrNA Exit Function End If If DiemTB 5 Then PhanLoai Do Exit Function End If If DiemTB 5 Then PhanLoai Truot Exit Function End If End Function CHÚ Ý Để sử dụng hàm trả về thông báo lỗi nghĩa là có sử dụng hàm CVErr người dùng phải khai báo kiểu dữ liệu trả về của hàm là kiểu

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.