TAILIEUCHUNG - Công nghệ xử lý nước thải bệnh viện part 5

Tham khảo tài liệu 'công nghệ xử lý nước thải bệnh viện part 5', khoa học tự nhiên, công nghệ môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | trong đó Ịỉo - chiểu sâu của bể lắng ngang L - chiều dài của bể ưo - tốc độ tính toán lắng huyền phù trong điều kiẹn tĩnh rnm s - - giá trị trung bình thành phần thẳng đứng của tốc độ đòng mm s ro - tốc độ chuyển dộng ngang trung bình cùa nước trong bể lắng mm s. Công thức 4 12 có thể biểu diễn ở dạng 7 trong đó a- hệ số tính tới ảnh hưởng của thành phần thẳng dứng của tốc độ dòng ct ------ - vc 30 vc kttữ Hệ số k tìm theo tỉ số LI Hộ. k 7 5 10 12 13 5 ƯH0 10 15 20 25 Chiều rộng của bể lắng xác định theo còng thức trong đó Q - lưu lượng của nước m3 s. 6 XLNTBV 81 Các giá trị íí . ít . rc xác định bàng thực nghiệm hoặc theo đường cong láng. Người ta cũng xây dựng phương pháp tính thống kê có lính tới ảnh hưởng cùa thành phán thẳng đứng cứa tốc độ láng các hạt lơ lửng có độ lớn thuỷ lực khác nhau . . Bể lâng dúĩig Bể lắng đứng là thừng chứa có hình tràn hoặc hình vuông được trang bị óng dẫn nước thái buồng tạo bông các máng thu nước đã làm sạch và cả ống để theo chu kỳ đẩy cặn ra ngoài hoặc tháo rửa. Ưu điểm cúa bể lắng đứng lù sự đơn giản cùa việc tháo cặn dưới tác động cùa áp suất thuỳ tĩnh. Cấu tạo của bể cho phép đẩy cặn ra khỏi bể mà không cần thiết bị đặc biệt. Bể lắng đứng cũng dược dùng để lắng huyền phù được keo tụ với năng suất cao tứi ngày. Nhưng dù có ưu điểm trên bé lắng đímg được sử dụng rộng rãi chu yếu là đế làm trong nước thải sinh hoạt chứ trong công nghiệp lại ít dùng. Đó là vì ờ cùng một tải trọng nước thải hiệu quả làm việc của bể lắng đứng thông thường thấp hơn bế lắng ngang và công suất lọc riêng của bế lắng đứng thường tương đổi thấp. Nếu lưu lượng nước thải lớn thì phải lắp nhiều bể lắng đứng dẫn đến khó khăn trong vận hành công trình. Khảo sát hoạt động của bể láng đứng chỉ ra rang điều kiện lảng thuận lợi nhất trong bể tạo ra khi tóc độ tính toán chuyển động của nước bàng -0 3 mm s. Tính toán thuỷ lực các bể lắng đứng hình 4 15 dược tiến hành theo hai phương pháp. 82 Hình . Sơ đổ tình toán bể lắng

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.