TAILIEUCHUNG - Báo cáo tổng kết nhiệm vụ : Phát triển công nghệ môi trường part 2

Tham khảo tài liệu 'báo cáo tổng kết nhiệm vụ : phát triển công nghệ môi trường part 2', luận văn - báo cáo, công nghệ - môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Nhiệm vụ Phứt triển Công nghệ Môi trường 4 Hoàn thiện 2 mô hình thí điểm áp dụng công nghệ xử lý tổng hựp khí nước rắn đối với một khu công nghiệp tập trung và một làng nông nghiệp. Hoàn thiện mô hình thí điểm KCN thân thiện môi trường tại KCN Đức Hòa 1 Long An Khảo sát thực tế xác định hiện trạng môi trường trong giai đoạn xây dựng cơ sở hạ tầng và giai đoạn hoạt động của KCN. Đánh giá hiệu quả môi trường của các giải pháp bảo vệ môi trường đã và dự kiến áp dụng tại KCN. Hoàn thiện thiết kế công nghệ của các giải pháp đã áp dụng hoặc dự kiến sẽ áp dụng. Xây dựng tài liệu hướng dẫn về công nghệ để phổ biến kinh nghiệm cho các KCN tương tự trong cả nước. Hoàn thiện mô hình thí điểm áp dụng công nghệ xử lý tổng hợp khí nước rắn đối với một làng nghề Vạn Phúc tỉnh Hà Tây. Khảo sát thực tế xác định hiện trạng môi trường Đánh giá hiệu quả môi trường của các giải pháp bảo vệ môi trường đã được áp dụng Hoàn thiện thiết kế công nghệ của các giải pháp đã áp dụng . Xây dựng tài liệu hướng dẫn về công nghệ để phổ biến kinh nghiệm cho các hộ dân cư trong làng và các làng nghề tương tự ưong cả nước. 5 Kỷ yếu Hội thảo toàn quôc In kỷ yếu hội thảo 500 cuốn In danh mục giới thiệu công nghệ trong nước 200 cuốn In danh mục giới thiệu công nghệ nước ngoài 200 cuốn 6 Phần mềm quản lý 7 Website . Phường thức chuyển giao kết quả nghiên cứu 1 . Cư quan sử dụng - Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ Tài nguyên và Môi trường Cục Bảo vệ Môi trường Vụ Môi trường - ƯBND các tỉnh thành trong toàn quốc. - Sở Khoa học và Công nghệ của các tỉnh thành trong toàn quốc. - Sở Tài nguyên và Môi trường của các tỉnh thành trong toàn quốc. 2 . Phương thức chuyển giao - Mời các địa phương tham gia cung câp thông tin góp ý kiến và phản biện. -Tổ chức hội thảo báo cáo kết quả nhiệm vụ theo từng khu vực và hội thảo toàn quốc. - Chuyển giao sản phẩm đề tài cho các Bộ ngành và các địa phương liến quan. 40 Phân viện Nhiệt đới - Môi trường Quân sự 57A Trương

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.