TAILIEUCHUNG - Báo cáo tổng kết nhiệm vụ : Phát triển công nghệ môi trường part 5

Tham khảo tài liệu 'báo cáo tổng kết nhiệm vụ : phát triển công nghệ môi trường part 5', luận văn - báo cáo, công nghệ - môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Nhiệm vụ Phứt triển Công nghệ Môi trường hình thành 3 chi cục vùng tại Đà Nang Chí Minh và cần Thơ với biên chế tại mỗi Chi cục khoảng 5-7 người. Các tĩnh thành phô ưực thuộc Trung ương cũng đã thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường trong biên chế tổ chức của Sở TN-MT có phòng môi trường. Đặc biệt tại Chí Minh đã hình thành Phòng Quản lý Môi trường Phòng Quản lý chất thải rắn và Chi cục Bảo vệ Môi trường với tổng số cán bộ công nhân viên khoảng 70 người chưa kể số cán bộ công nhân viên làm việc tại các Công ty xử lý chất thải . Hiện nay Bộ TN-MT và các địa phương đang xúc tiến hình thành các đơn vị quản lý môi trường câp quận huyện Phòng Tài nguyên và Môi trường và cán bộ địa chính kiêm nhiệm công tác môi ưường cấp phường xã. Như vậy hệ thông tổ chức quản lý Nhà nước về môi trường từ Trung ương đến địa phương đang từng bước được hình thành ở cả 4 câp theo hướng gắn kết quản lý nhà nước về tài nguyên với môi trường. Điều này cũng có nghĩa là những khoảng trống trong quản lý môi trường ở địa phương đặc biệt là từ câp tính trở xuống trước đây sẽ không còn khi đã có Sở Tài nguyên và Môi trường ở các tình thành phố trực thuộc Trung ương đơn vị quản lý tài nguyên và môi ưường ở cấp quận huyện và cán bộ địa chính ở cấp phường xã. . HIỆN TRẠNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG NHÂN KỸ THUẬT VÀ NĂNG Lực CÔNG NGHỆ CỦA CẤC ĐƠN VỊ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG TẠI VIỆT NAM . Hiện trạng đội ngũ cán bộ công nhân kỹ thuật các đơn vị công nghệ môi trường tại một số khu vực điển hình trong cả nước Các kết quả điều tra khảo sát thực tế về hiện trạng đội ngũ cán bộ và công nhân kỹ thuật hoạt động trong lĩnh vực công nghệ môi ưường tại Việt Nam theo một số khu vực điển hình trong nước bao gồm như sau Khu vực Chí Minh Ngành môi trường là một lĩnh vực có tính liên ngành hoạt động mới mẻ trên cả nước nói chung và Chí Minh nói riêng được Nhà nước quan tâm từ 15 năm trở lại đây. Do đó đội ngũ chuyến gia môi trường còn rất mỏng đang trên đà phát triển. Qua khảo sát điều .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.