TAILIEUCHUNG - Công nghệ xử lý nước thải bệnh viện part 4

Tham khảo tài liệu 'công nghệ xử lý nước thải bệnh viện part 4', khoa học tự nhiên, công nghệ môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | được bưm trừ lại một phẩn bằng máy thổi khí co học về vùng sục khí đe sử dụng lại bùn hồi lưu còn phần khác vào vùng lên men bùn dư . Nước thải đã xử lý nhờ các máng thu đưa ra khỏi thiết bị. Quá trình lên men hiếu khí bùn hoạt tính dư xảy ra trong vòng vài ngày. Cặn đã lên men định kỳ được đưa ra sân bùn đe sấy. Nước thải đã xử lý sau khi qua công đoạn khử trùng thì xả vào hồ nườc. Tuỳ thuộc vào năng suất cần thiết của trạm xử lý có thể dấu dồng thời 3-4 thiết bị xử lý song song. Trạm phái có sân bùn bổ tiếp xúc và thiết bị clo hoá. Bảng . Đặc tính kỹ thuật của các kiểu thiết bị compăc Chỉ tiêu Đơn vị đo TBC-200 TBC-400 TBC-700 Công suất m3 ngày 200 400 700 Số đơn nguyên cái 1 2 3 Vùng sử dụng m3 ngày 125-250 251 -475 476 - 875 Lưu lượng cực đại m3 h 20 40 60 Chat lượng nước thải dầu vào mg l 270 270 270 theo BOD5 Chất lượng nước đấu ra theo mg l 15 15 15 BOD5 và chắt lơ lửng Thời gian sục khí h 4 5 4 5 4 5 Lượng bùn hoạt tính dư tính kg ngày 80 160 280 theo chất khô Thời gian lên men ngày 6 7 6 7 5 8 Trọng lượng tấn 23 46 69 Thiết bị compãc đe xử lý triệt đe nước thải bàng phương pháp sinh học là loại aeroten - lắng với chu trình sục khí lâu. Thời gian sục khí nước thải và bùn hoạt tính ở dây trung bình là 24 h qua thời gian này ngoài việc oxy hoá các chất hữu cơ có trong nước thải còn xảy ra quá trình khoáng hoá hoàn toàn bùn hoạt lính và lượng bùn dư sinh ra giảm bùn đến thế tích không đáng ke. Bùn đã khoáng hoá không có mùi và không đòi hỏi phải xử lý tiếp theo. Việc đẩy bùn dư ra khỏi vùng sục khí của thiết bị chỉ cẩn tiến hành 2 -3 lần trong một năm. Có ba môđun aeroten-lắng BIO-25 BIO-50 và BIO-IOO. Sơ đổ các thiết bị và các chí tiêu kinh tế - kỹ thuật cùa chúng ở hình và bảng . Trường hợp cần xử lý 200 m3 ngày thì đấu song song hai thiết bị BIO-IOO. 61 6 1 Hình . Sơ đồ thiết bị xử lý triệt để nước thải bằng phương pháp sinh học BIÓ-25 và BIO-100 á-BIO-25 b-B10-100 1- õng dầu vảo 2- ống đáu ra 3- đáu vão không khí nén 4- máy thoi khí gồm các .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.