TAILIEUCHUNG - Bài giảng công nghệ hóa dầu part 1

Dầu thô và khí tự nhiên là những hợp chất hyđrocacbon, vì thế hóa dầu nghiên cứu về cách tổng hợp các hợp chất hyđrocabon từ thành phần của dầu thô và khí tự nhiên. Sản xuất nhiên liệu cho các động cơ là thí dụ điển hình nhất cho ngành hóa dầu. Các nghiên cứu mở đường cho ngành hóa dầu bắt đầu từ đầu thế kỷ 20 (quy trình Fischer-Tropsch). Từ khi các nhiên liệu sinh học bắt đầu được chú ý đến, hóa dầu, ngành được xem như là đặc biệt "thối" và "bẩn", được đánh giá cao. | Bài giảng CÔNG NGHỆ HÓn DẤU 1 Tài liêu tham khảo 1. . Petrochemicals. Ellis Horwood Limited 1986. 2. Alain Chauvel Gilles Lefebvere. Petrochemical Processes 1. Gulf Publishing Company 1989. 3. Alain Chauvel Gilles Lefebvere. Petrochemical Processes 2. Gulf Publishing Company 1989. 2 CHƯƠNG 1 MỞ ĐẦU . Các sản phẩm hóa dầu là gì Công nghệ lọc dầu và chế biến khí Các hợp chất hữu cơ 95

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.