TAILIEUCHUNG - Bài giảng công nghệ hóa dầu part 7

Isopren (ts=34oC, d204=0,681) là monome cho quá trình tổng hợp polyme cis-1,4 polyisopren (cao su tự nhiên có chứa 85% thành phần đồng phân này) có giá trị kinh tế cao. • Isopren có thể được chiết từ phân đoạn C5 của quá trình cracking hơi nước và được tổng hợp bằng nhiều phương pháp khác nhau: • • • Phương pháp dehydro hoá isopentan (công nghệ Houdry vad UOP). Phương pháp dehydro hoá isoamylen (công nghệ Shell). Phương pháp sản xuất isopren đi từ propylen, công nghệ của Goodyear Scientific Design | Công nghệ ammoxi hoá propylen xúc tác tầng sôi công nghệ Sohio Công nghệ ammoxi hoá propylen thềm xúc tác cố định . Sản xuất isopren từ propylen. ch2 c-ch ch2 CH3 Isopren ts 34oC d2O4 0 681 là monome cho quá trình tổng hợp polyme cis-1 4 polyisopren cao su tự nhiên có chứa 85 thành phần đồng phân này có giá trị kinh tế cao. Isopren có thể được chiết từ phân đoạn C5 của quá trình cracking hơi nước và được tổng hợp bằng nhiều phương pháp khác nhau Phương pháp dehydro hoá isopentan công nghệ Houdry vad UOP . Phương pháp dehydro hoá isoamylen công nghệ Shell . Phương pháp sản xuất isopren đi từ propylen công nghệ của Goodyear Scientific Design. .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.