TAILIEUCHUNG - Bài giảng công nghệ hóa dầu part 3

HDPE được sản xuất sở điều kiện áp suất thấp trong thiết bị phản ứng tầng sôi nhờ phản ứng polime hoá có xúc tác Ziegler ( là xúc tác có chứa nhôm alkylat và kim loại chuyển tiếp) CH3 Cl (C2H5)2 TiCl2 + Al(C2H5)2Cl Cl Ti CH2 CH3 - Phản ứng xảy ra ở nhiệt độ khoảng 100oC. - áp suất khoảng 20 atm - Phản ứng tiến hành trong dung môi trơ hexan trong pha khí. CH2 Al Cl C2H5 | LDPE được tạo thành nhờ phản ứng polime hoá etylen theo cơ chế gốc. -Nhiệt độ phản ứng 100- 200oC - p suất cao 100-135 atm - Chất khởi đầu thường được sử dụng là oxy hoặc peoxit hữu cơ. -Cơ chế phản ứng như sau I 2R R CH2 CH2 ----- RCH2-CH2 RCH2CH2 nCH2 CH2 k R- CH2 n-CH2 R- CH2 n-CH2 R- CH2 n-CH2 R- CH2 2n iCH2R R-- CH2VCH2CH 3 R- CH2 n-CH CH2 49 HDPE được sản xuất sở điều kiện áp suất thấp trong thiết bị phản ứng tầng sôi nhờ phản ứng polime hoá có xúc tác Ziegler là xúc tác có chứa nhôm alkylat và kim loại chuyển tiếp CH3 I Cl ch2 c2h5 C2H5 2 TÌCI2 A1 C2H5 2C1 ---- ai Cl ch2 Cl I CH3 - Phản ứng xảy ra ở nhiệt độ khoảng 100oC. - p suất khoảng 20 atm - Phản ứng tiến hành trong dung môi trơ hexan trong pha khí. 50 - Cơ chế phản ứng xảy ra trên tâm kim loại xúc tác như sau CH3 I .CH2 Al- Ti CH2-CH3 CH2- ch2 ---- Phản ứng không có quá trình chuyển mạch và tạo ra polime có khối lượng phân tử rất lớn. .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.