TAILIEUCHUNG - Phân tích phạm vi ứng dụng của mạch chia tần số theo nguyên lý kích thích xung chuẩn bằng nguyên lý Flip-Flop p8

Thông số kỹ thuật: Điện áp cung cấp Vcc: 9 VDC÷ 12VDC ( chân 11 ). Dòng tiêu thụ của board: 40mA ÷ 60mA. Các điện áp cần thiết cung cấp cho board mạch: Tín hiệu hình màu: 1V pp ( chân 7 IC ) Xung fH khoảng 10Vpp ( chân 2 IC ) khoảng 10 Vpp ( chân 14 IC). khoảng 10Vpp ( chân 18 IC ). Điện áp cho phần điều chỉnh bão hòa màu: min 6V (chân 8 IC). | 7. Thiet kê board giải mã màu Pan và NTSC a. Thong sồồ ky thuật Điện áp cung cấp Vcc 9 VDC 12Vdc chân 11 . Dòng tiệu thu cUá board 40mA 60mA. Các điện áp cán thiết cung cấp cho board mách Tín hiệu hình máu 1Vpp chán 7 IC Xung fH khoáng 10Vpp chán 2 IC khoáng 10 Vpp chán 14 IC . khoáng 10Vpp chán 18 IC . Điện áp cho phán điếu chỉnh báo hoá máu min 6V chán 8 IC . Điện áp chỉnh Tint 0 VDC - 12 VDC chán 9 IC Điện áp cung cấp chán 19 tháy đoi 3 cấp tuy thệo IC giái má máu ở hệ tương ứng Vcc Hệ Pál 1 2 Vcc Hệ NTSC 3 58 0Vdc Hệ NTSC 4 43 b. sơ đồ khối 18K . SƠ đô nguyên lý d. Phân tích mạch Phân tích các khôi trong IC Tầng khuếch đái cong lôe cô nhiệm vu lôâi bô tín hiệu không cân thiết chỉ giữ lái tin tức lôe máu. Khuếch đái cổng lôe chỉ mô rá đung luc khi cô lôe máu. Mách dáô đông ở tán số 4 43 MHz vá 3 58 MHz nhám táô sông máng phu thức hiẹn viẹc giái má. Mách ACC áutô côlôr côntrôl lá mách đieu khien tín hiẹu máu mách ACC cô kết cấu giông mách AGC. Những tín hiẹu mách AGC lá videô vá AGC ôn định bien đô videô côn tín hieu ACC lá lôe máu vá ACC lá mách đe ôn định bien đô tín hiẹu sác. IC giái má máu đứởc sứ dung trông mô hình lá AN5625 trông IC không cô xứ lý tín hiếu chôi Y. Nhiêm vu củá táng Killer khi táng náý dô không tháy tín hiẹu nhán dáng Ident củá he máu nô se lám tát mách máu đe tránh nhiễu máu khi thu hình đen tráng. Khi muôn giái má máu thì ở máy thu phái táô lái đứởc thánh phán sông máng phu máu nhở mách dáô đông . Burst gáte cán lấy xung mở công đứá váô chán sô 14 để tách lấy tín hiẹu burst. Phán 1H FF dung đáô phá sông máng phu theô dông nhở đô giái má đứởc tín hiẹu. Mách Blánk lấy xung xôá xôá đứởng hôi dọc vá hôi ngáng đe ô n định hôát đông củá mách giái má máu. Phân tích mạch điện củâ board Tín hiẹu máu tông hởp đứởc đứá đến mách BPF mách công hứởng lôc lấy tín hiếu sông máng máu tín hiếu náy đứá váô chán 7 IC AN 5625 đến khôi BPA khuếch đái dái thông. Ngô rá khôi PBA tín hiếu máu quá khôi điều khie n báô hô á côlôr côntrôl điếu chỉnh .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.