TAILIEUCHUNG - Quyết định số 125/2003/QĐ-TTg

Quyết định số 125/2003/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới Tổng công ty nhà nước và doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Công nghiệp giai đoạn 2003 - 2005 do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành. | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 125 2003 QĐ-TTg CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà nội ngày 28 tháng 01 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TỔNG THỂ SẮP XẾP ĐỔI MỚI TỔNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC VÀ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THUỘC BỘ CÔNG NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2003 - 2005 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Quyết định số 58 2002 QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước và Tổng công ty nhà nước Căn cứ Chỉ thị số 01 2003 CT-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước Căn cứ ý kiến kết luận của Thủ tướng Phan Văn Khải trong cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 22 tháng 01 năm 2003 Xét đề nghị của Bộ Công nghiệp các công văn số 2692 CV-KHĐT-ĐMDN ngày 18 tháng 7 năm 2002 số 4543 CV-KHĐT và số 4560 CV-KHĐT ngày 15 tháng 11 năm 2002 số 1248 CV-ĐMDN ngày 11 tháng 4 năm 2002 số 4233 CV-TCCB ngày 28 tháng 10 năm 2002 số 4894 CV-ĐMDN ngày 06 tháng 12 năm 2002 số 5177 CV-ĐMDN ngày 18 tháng 12 năm 2002 số 5183 CV-TCCB ngày 24 tháng 12 năm 2002 số 60 CV-KHĐT ngày 07 tháng 01 năm 2003 ý kiến của các Bộ Kế hoạch và Đầu tư các công văn số 5844 BKH-DNngày 13 tháng 9 năm 2002 số 2821 BKH-DN ngày 08 tháng 5 năm 2002 số 7319 BKH-DN ngày 18 tháng 11 năm 2002 Tài chính các công văn số 9670 TC-TCDN ngày 06 tháng 9 năm 2002 số 4598 TC-TCDN ngày 15 tháng 5 năm 2002 số 14254 TC-TCDNngày 27 tháng 12 năm 2002 Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công văn số 1255 BNN-VP ngày 09 tháng 5 năm 2002 Nội vụ các công văn số 225 BNV-TCBC ngày 13 tháng 9 năm 2002 số 916 BNV-TCBC ngày 04 tháng 12 năm 2002 và Ban Kinh tế Trung ương các công văn số 331 CN-KTTWngày 23 tháng 8 năm 2002 số 187 KTTWngày 16 tháng 5 năm 2002 số 478 CV-KTTWngày 13 tháng 11 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp đổi mới Tổng công ty nhà nước và doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.