TAILIEUCHUNG - Công văn 1123/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Công văn 1123/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc thay đổi chủ đầu tư Cụm Trường học chất lượng cao tại Khu nhà ở Him Lam | BỘ XÂY DỰNG ----------------- Số : 1123 /BXD-HĐXD V/v: Thay đổi chủ đầu tư Cụm Trường học chất lượng cao tại Khu nhà ở Him Lam. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------------- Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2009 Kính gửi : Công ty TNHH Dịch vụ Chấn Thanh. Công ty TNHH Dịch vụ Chấn Thanh có văn bản số 133/09/CV-CT ngày 02/6/2009 đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn về việc thay đổi chủ đầu tư trong văn bản thẩm định thiết kế cơ sở công trình Cụm Trường học chất lượng cao tại Khu công trình công cộng, Khu nhà ở Him Lam, quận 7, TP Hồ Chí Minh. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Cụm Trường học chất lượng cao tại Khu công trình công cộng, Khu nhà ở Him Lam, quận 7, TP Hồ Chí Minh là công trình trước đây thuộc dự án thành phần do Công ty TNHH Thương mại Him Lam là chủ đầu tư. Căn cứ Quyết định số 420/QĐ-UBND ngày 26/01/2006 của Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh về việc giao đất cho Công ty TNHH Thương mại Him Lam để đầu tư xây dựng khu nhà ở; quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu nhà ở đã được UBND quận 7, TP Hồ Chí Minh phê duyệt tại Quyết định số 55/QĐ-UBND ngày 01/8/2007 và xét đề nghị của Công ty TNHH Thương mại Him Lam (nay là Công ty Cổ phần Him Lam) tại các văn bản số 24/TT-2008 ngày 21/01/2008 và số 28/CV-HL ngày 22/01/2008, Bộ Xây dựng đã thẩm định thiết kế cơ sở công trình tại văn bản số 317/BXD-KSTK ngày 28/02/2008. Theo Quyết định số 3808/QĐ-UBND ngày 04/9/2008, UBND TP Hồ Chí Minh cho phép thành lập Trường Trung học cơ sở và Trường Trung học phổ thông Sao Việt đặt tại Khu dân cư Him Lam và theo Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 16/3/2009, UBND quận7, TP Hồ Chí Minh cho phép thành lập Trường Tiểu học Sao Việt tại Khu dân cư Him Lam. Công ty TNHH Dịch vụ Chấn Thanh, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 410205628 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp, đã nhận chuyển nhượng quyền sử đất theo Hợp đồng số 1689 ngày 20/01/2009 để thực hiện Tiểu Dự án Cụm trường học chất lượng cao (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN 025948 do UBND TP Hồ Chí Minh cấp cho Công ty Cổ phần Him Lam đã được đăng bộ chuyển nhượng cho Công ty TNHH Dịch vụ Chấn Thanh tại Sở Tài nguyên-Môi trường TP Hồ Chí Minh ngày 24/3/2009). Như vậy, Công ty TNHH Dịch vụ Chấn Thanh là chủ đầu tư mới của công trình Cụm Trường học chất lượng cao tại Khu công trình công cộng, Khu nhà ở Him Lam, quận 7, TP Hồ Chí Minh và có trách nhiệm thực hiện đầy đủ thiết kế cơ sở Cụm trường học chất lượng cao đã được thẩm định. Ngoài việc thay đổi chủ đầu tư như trên, những nội dung khác trong thiết kế cơ sở vẫn thực hiện theo văn bản số 317/BXD-KSTK ngày 28/02/2008 của Bộ Xây dựng./. Nơi nhận : - Như trên - Sở XD TP HCM - Sở KHĐT TP HCM - Cty Cổ phần Him Lam - Lưu: VP, HĐXD. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Đã ký Bùi Phạm Khánh

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.