TAILIEUCHUNG - Công văn 1113/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

Công văn 1113/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về việc giới thiệu đơn vị tham gia thi công dự án Nhà ở cho học sinh, sinh viên Đại học Huế tỉnh Thừa Thiên Huế | BỘ XÂY DỰNG --------------- Số: 1113/BXD-HĐXD V/v: Giới thiệuđơn vị tham gia thi công DA Nhà ở cho HS, SV Đại học Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------- Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2009. Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Bộ Xây dựng đã nhận được Công văn số 554CV/TCT-ĐT ngày 09/6/2009 của Tổng Công ty Miền Trung đề nghị giới thiệu Tổng Công ty được tham gia thi công xây dựng các Dự án Nhà ở cho học sinh, sinh viên Đại học Huế từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Tổng Công ty Miền Trung là doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng đã tham gia đầu tư và thi công trong nhiều lĩnh vực xây dựng trên địa bàn các tỉnh Miền Trung và Tây Nguyên như: công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ điện . Được biết ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đang chuẩn bị đầu tư và triển khai thi công các dự án Nhà ở cho học sinh, sinh viên Đại học Huế từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế theo Nghị quyết số 18/2009/NQ-CP ngày 20/4/2009 của Chính phủ và Quyết định số 65/2008/QĐ-TTg ngày 24/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là những dự án thuộc lĩnh vực mà Tổng Công ty đã có kinh nghiệm tham gia. Do đó, Bộ Xây dựng xin giới thiệu Tổng Công ty Miền Trung được tham gia thi công các dự án trên để ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế xem xét, quyết định việc lựa chọn phù hợp với yêu cầu của các dự án theo đúng quy định hiện hành Nơi nhận: - Như trên; - ĐH Huế; - Sở XD tỉnh Thừa Thiên Huế; - Lưu: VP, Vụ HĐXD ( - 04). KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Đã ký Bùi Phạm Khánh

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.