TAILIEUCHUNG - Công văn 2095/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ

Công văn 2095/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Dự án đầu tư xây dựng cải tạo nâng cấp đường tỉnh 295B, đoạn Lê Thái Tổ (thành phố Bắc Ninh) đến Đình Bảng (thị xã Từ Sơn) theo hình thức xây dựng - chuyển giao | VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ---------------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số ữtfỹ7VPCP-KTN - ---------------------- V v thực hiện Dự án đầu tư xây dựng cải Hà Nội ngày tháng ý. năm 2009 tạo nâng cấp ĐT 295B đoạn Lê Thái Tổ TP Bắc Ninh đến Đình Bảng TX Từ Sơn theo hình thức BT Kính gụi CONG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHĨẺỢt Ngày. Kinh chuyến . Kế hoạch và Đầu tư Tài chính E Tỷ ịao t hông vận tải Á . n nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Xét đề nghị của ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh công văn số 169 ƯBND-CN ngày 22 tháng 01 nãin 2009 ý kiến của các Bộ Kế hoạch và Đầu tư công vãn số 1046 BKH-KCHT ĐT ngày 20 tháng 02 năm 2009 Giao thông vận tải công văn số 862 BGTVT-KHĐT ngày 18 tháng 02 năm 2009 và Tài chính công văn số 2533 BTC-ĐT ngày 06 tháng 3 năm 2009 về việc đầu tư xây dựng cải tạo nâng cấp đường tỉnh ĐT 295B đoạn từ Kml40 650 Lê Thái Tổ -thành phố Bắc Ninh đến Kml 56 650 Đình Bảng - thị xã Từ Sơn theo hình thức BT Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau Đồng ý về chủ trương triển khai xây dựng Dự án nêu trên theo hình thức hợp đồng BT. ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh triển khai thực hiện Dự án theo quy định của Nghị định số 78 2007 NĐ-CP ngày 11 năm 5 năm 2007 của Chính phủ. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh và các cơ quan liên quan biết thực hiện. . Nơi nhận - Như trên - Thù tướng PTT Hoàng Trung Hải - VPCP BTCN các PCN Văn Trọng Lý Phạm Văn Phượng cổng TTĐT các Vụ KTTH ĐP TH -Lưu VT KTN 4 C 18 . Phạm Vãn Phượng

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.