TAILIEUCHUNG - Công văn 1188/BXD-KHTC của Bộ Xây dựng

Công văn 1188/BXD-KHTC của Bộ Xây dựng về việc chuẩn bị cho công tác sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2009 | BỘ XÂY DỰNG ----------------- Số: 1188 /BXD-KHTC V/v: chuẩn bị cho công tác sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2009 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2009 Kính gửi: - Các Sở Xây dựng - Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội - Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh - Các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ Xây dựng Để chuẩn bị cho công tác sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng đầu năm 2009 của ngành Xây dựng, Bộ Xây dựng yêu cầu các Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh và các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Bộ triển khai thực hiện những công việc sau đây: 1. Đối với các Sở 1. Báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước thuộc các lĩnh vực ngành Xây dựng được giao trên địa bàn trong 6 tháng đầu năm 2009; nêu rõ những mặt được và chưa được, nguyên nhân và những giải pháp khắc phục, các kiến nghị đề xuất với Bộ. 2. Báo cáo kèm theo biểu số liệu về các chỉ tiêu thuộc ngành Xây dựng ước đạt được trong 6 tháng đầu năm 2009 của địa phương (các chỉ tiêu báo cáo theo Quyết định số 28/2007/ QĐ-BXD ngày 28/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng). Căn cứ kết quả đạt được, xác định phương hướng, nhiệm vụ của đơn vị trong 6 tháng cuối năm 2009 và các giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2009. 2. Đối với các Cục, Vụ, Thanh tra Xây dựng: Báo cáo về kết quả xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật và tình hình thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước được phân công thuộc các lĩnh vực của Ngành (trên địa bàn cả nước) trong 6 tháng đầu năm 2009; nêu rõ những mặt hạn chế và đề xuất giải pháp khắc phục; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2009. 3. Đối với các đơn vị hành chính, sự nghiệp. Báo cáo toàn diện về tình hình hoạt động của đơn vị mình trong 6 tháng đầu năm 2009, tập trung vào các nội dung chủ yếu sau: - Tình hình hoạt động của đơn vị trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, giáo dục đào tạo, y tế, chăm sóc sức khoẻ cho người lao động, tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật; - Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển (gồm vốn tự huy động, vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước.) và tình hình thực hiện các đề tài, dự án sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp môi trường, dự án ODA, Chương trình mục tiêu quốc gia., các nhiệm vụ thường xuyên được giao năm 2009. - Tình hình thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005; Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công, Nghị định số 115/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập; cũng như các quy định khác của Bộ. - Các khó khăn, vướng mắc của đơn vị và kiến nghị đối với Bộ. - Các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2009 và các giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2009. Đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện các nội dung trên và báo cáo về Bộ Xây dựng (Vụ Kế hoạch Tài chính) trước ngày 02/7/2009 để tổng hợp./. Nơi nhận: - Như trên; - Bộ trưởng, các Thứ trưởng(b/c); - Lưu VP, KHTC. KT. BỌ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Đã ký Cao lại Quang

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.