TAILIEUCHUNG - Quyết định số 0354/QĐ-BCT

Quyết định số 0354/QĐ-BCT về việc phê duyệt chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2009 do Bộ Công thương ban hành | BỘ CÔNG THƯƠNG Số 0354 QĐ-BCT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 20 tháng 01 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI QUỐC GIA NĂM 2009 BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG Căn cứ Nghị định số 189 2007 NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương Căn cứ Quyết định số 279 2005 QĐ-TTg ngày 03 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006 - 2010 Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng thẩm định Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt các đề án đợt 1 thuộc Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2009 của 21 đơn vị chủ trì theo Danh mục ban hành tại Phụ lục 1 kèm theo Quyết định này. Điều 2. Đơn vị chủ trì chương trình có trách nhiệm tổ chức thực hiện hiệu quả các đề án được phê duyệt theo đúng mục tiêu nội dung tiến độ và huy động phần đóng góp của doanh nghiệp theo đúng quy định hiện hành. Điều 3. Đơn vị chủ trì có trách nhiệm tạo điều kiện cho doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia. Thư mời doanh nghiệp tham gia Chương trình phải được đưa tin trên Truyền hình Công Thương và đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương chậm nhất mười lăm 15 ngày làm việc trước ngày kết thúc thời hạn đăng ký tham gia theo mẫu tại Phụ lục 2 kèm theo Quyết định này. Điều 4. Đơn vị chủ trì có trách nhiệm báo cáo đánh giá kết quả thực hiện đề án gửi về Cục Xúc tiến Thương mại - Bộ Công Thương và Cục Tài chính Doanh nghiệp - Bộ Tài chính mười lăm 15 ngày làm việc sau khi hoàn thành đề án theo mẫu tại Phụ lục 3 kèm theo Quyết định này. Điều 5. Đơn vị chủ trì chương trình có trách nhiệm thực hiện quyết toán với Bộ Tài chính theo quyết định tại Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006 -

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    30    0
82    25    0