TAILIEUCHUNG - Quyết định số 118/2008/QĐ-BNN

Quyết định số 118/2008/QĐ-BNN về việc ban hành quy chế kiểm tra và chứng nhận chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành | BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIEN NÔnG thôn CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 118 2008 QĐ-BNN Hà Nội ngày 11 tháng 12 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ KIỂM TRA VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM HÀNG HÓA THỦY SẢN BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIÉN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị đính số 01 2008 NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Căn cứ Luật Thủy sản ngày 26 tháng 11 năm 2003 Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa ngày 20 tháng 11 năm 2007 Căn cứ Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm ngày 26 tháng 7 năm 2003 và Nghị định số 163 2004 NĐ-CP ngày 07 9 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm Căn cứ Nghị định số 79 2008 NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2008 của Chính phủ quy định hệ thống tổ chức quản lý thanh tra và kiểm nghiệm về vệ sinh an toàn thực phẩm Căn cứ Thông tư liên tịch số 24 2005 TTLT-BYT-BTS ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Bộ Y tế và Bộ Thủy sản nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn phân công phối hợp quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm thủy sản Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế kiểm tra và chứng nhận chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa thủy sản thay thế những nội dung có liên quan đến kiểm tra chứng nhận CL VSATTP hàng hóa thủy sản dùng làm thực phẩm Quy định tại Quy chế Kiểm tra và Chứng nhận Nhà nước về chất lượng hàng hóa thủy sản ban hành theo Quyết định số 650 2000 QĐ-BTS ngày 04 08 2000 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn . Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh thành phố trực thuộc

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
10    6    0    10-08-2020
12    4    0    10-08-2020
63    6    0    10-08-2020
22    5    0    10-08-2020
2    6    0    10-08-2020
124    8    0    10-08-2020
3    5    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0