TAILIEUCHUNG - Lab 4: XỬ LÝ CSDL CƠ BẢN

Mục tiêu: Sử dụng các control để kết nối CSDL Access như sau: o AccessDataSource Control, và o Grid View để hiển thị dữ liệu o Cấu hình AccessDataSource để liên kết đến nguồn dữ liệu và các control khác. Yêu cầu: Tạo một ứng dụng web cơ bản cho phép quản lý danh sách nhân viên và phòng ban. Gồm hai form cơ bản: o : trang này cho phép gọi các trang quản lý nhân viên và phòng ban o cho phép hiển thị danh sách nhân viên, ngoài ra có chức năng cập nhật thông tin của nhân. | Lập trình Khoa CNTT Lab 4 XỬ LÝ CSDL CƠ BẢN Mục tiêu - Sử dụng các control để kết nối CSDL Access như sau o AccessDataSource Control và o Grid View để hiển thị dữ liệu o Cấu hình AccessDataSource để liên kết đến nguồn dữ liệu và các control khác Yêu cầu - Tạo một ứng dụng web cơ bản cho phép quản lý danh sách nhân viên và phòng ban. Gồm hai form cơ bản o trang này cho phép gọi các trang quản lý nhân viên và phòng ban o cho phép hiển thị danh sách nhân viên ngoài ra có chức năng cập nhật thông tin của nhân viên. Danh sách nhân viên này có hỗ trợ chức năng phân trang. o cho phép chọn một phòng ban nào đó và xem danh sách nhân viên trong phòng ban đó ngoài ra hiển thị thông tin của người phụ trách phòng ban chính phòng ban đó. Hướng dẫn 1. Bước 1 xây dựng trang như hình 1 Lập trình Khoa CNTT http localhost 54734 - Windows Internet Explorer 1 http localhost 54734 HI http localhost 54734 Il 4 Qi Seârçh Favorites DEMO QUAN LỸ NHÀN VIEN Chức nãng Quàn Ịý nhân viên Ọuản lý phòng ban ộ Internet I Protected Mode Off -r 100 Hình 1 Trang - Mô tả trang chứa hai hyperlink liên kết đến các trang o quản lý nhân viên o quản lý phòng ban. 2. Bước 2 Tạo database để quản lý nhân viên a. Sinh viên tạo file Access có tên cơ sở dữ liệu này có mô tả như sau i. Gồm 2 bảng nhanvien và phongban 1. Bảng nhanvien Table Nhanvien Tên cột Kiểu Ghi chú MaNhanVien Number Mã nhân viên TenNhanVien Text 50 Tên nhân viên NgaySinh Date time Ngày sinh DiaChi Text 50 Địa chỉ 2 Lập trình Khoa CNTT DienThoai Number Điện thoại GioiTinh Yes no Giới tính MaPhong number Mã phòng ban khóa ngoại của bảng PhongBan í NhanVien Field Name Data Type MaNhanVien Number TenNhanVien Text NgaySinh Date Time DiaChi Text DienThoai Number GioỉTinh Yes No MaPhong Number Hình 2 bảng nhân viên 2. Bảng phòng ban Table PhongBan Tên cột Kiểu Ghi chú MaPhong Number Mã .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
278    11    3