TAILIEUCHUNG - Bảng tổng quỹ lương

Bảng tổng quỹ lương | BANG TONG QUỸ LƯƠNG SAN PHAM Bộ phận A B C A x B STT ĐV KHÁCH HÀNG PO MÁ HÁNG SL ĐƠN GIA THÀNH TIEN Tong lương san pham chuyền D tong C Tong Ngay công chính cua chuyền NCC E Tong ngay công tang ca cua chuyền NCTC F Tong ngay cong chu nhật cua chuyền NCCN G Lương trung bình một ngay cua chuyền H D E F G Tong lương chính cua chuyền I H E Tong lương tang ca cua to J H F 1 5 Tong lương chu nhạt cua to K H G 2 Tong trơ cấp cho chuyền nếu co la L Trơ cấp cho ngay cong chính M L E E 1 5 F 2 G Trơ cấp ngay cong tang ca L F 1 5 E 1 5 F 2 G Trơ cấp ngay cong chu nhat L G 2 E 1 5 F 2 G Tong quy lương chính la M I Tong quy tang ca la N J Tong quy chu nhat la O K Người lập Trưởng phong Kế toán Tong Giậm độc .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    9    1    15-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TÀI LIỆU HOT
TÀI LIỆU LIÊN QUAN