TAILIEUCHUNG - Bảng báo sản lượng tháng

Mẫu bảng báo sản lượng tháng | BANG BAO SAN LƯỢNG THANG THĂNG NĂM BỘ PHẬN STT K. HÀNG MÀ HÀNG PO SĂN LƯỢNG NGĂY HC TCÀ CN SL TRỘNG GIÔ SL TCÀ SL San lượng trong giờ Tong san lượng tong giờ hanh chánh tong giờ hanh chánh tong giờ tang ca tong giờ chủ nhật San lường tang ca Tong san lường tong giờ tang ca tong giờ hanh chanh tong giờ tang ca tong giờ chủ nhạt San lường chủ nhat Tong san lường tong giờ chủ nhat tong giờ hanh chanh tong giờ tang ca tong giờ chủ nhát Giám đốc XN Quan đốc Thông kê To .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN