TAILIEUCHUNG - Hướng dẫn phân tích theo phương pháp 5mei

Hướng dẫn phân tích theo phương pháp 5mei | PHAN TÍCH THONG KE CAI TIEN Theo biểu đồ xương cả hay biểu đồ nhân quả 1. Khi phan tích biểu đồ xương ca để tìm nguyên nhan ta thương dựa theo nguyên tắc 5MEI như sau Phần 1 Nguyên nhân do con người MAN Stt Nội dung 1 Tay nghề cộng nhân thấp 2 Thiếu cộng nhân 3 Cộng nhân thường xuyến thay đổi khộng ộn định 4 Tay nghề cộng nhân viền không đât 5 Phan 2 Nguyên nhan do May móc thiet bi MACHINE Stt Nội dung 1 Máy mộc hay bị hư 2 Máy mộc thiết bị thay thế khộng được dự trữ 3 Máy mộc quá cu lội thôi 4 Phan 3 Nguyên nhan do đo lương MEASUREMENT Stt Nội dung câu hội 1 Tiều chuẩn độ lường khộng chính xâc 2 Dung cu độ lường khộng chính xâc 3 Thời giân kiếm trâ khộng thích hờp 4 Phan 4 Nguyên nhan do phương phap lam viêc METHOD Stt Nội dung 1 Câc hường dân ky thuât hường dân KCS mâu đội khộng rộ râng khộng thống nhất ngây tư đâu 2 Chuấn bị sân xuất khộng tột 3 Viềc lấp kế hộâch khộng sât thực tế Khộng hờp ly 4 Phan 5 Nguyên nhan do nguyên phu liêu MATERIAL Stt Nội dung 1 Nguyền phu liều về trề 2 Nguyền phu liều khộng động bộ 3 Chất lường nguyền phu liều khộng đâm bâộ 4 Thều vâ In khộng phục vu kịp sân xuất 5 Phu liều hộân thânh về trề dân đến ư hâng xuất trề 6 Phan 6 Nguyên nhan do Moi trương ENVIREMENT Stt Nội dung 1 Đờn hâng sộ lường ít 2 Thời giân sân xuất trền chuyền ngân Page 1 of 2 3 Khâch hâng thường xuyên thay đổi yêu câu 4 Việc đâm phân đờn hâng xuất quâ gấp 5 Phan 3 Nguyên nhan do thong tin INFORMATION Stt Nội dung 1 Thong tin khổng chính xâc 2 Khổng tin khổng kịp thời 3 Độ tin cây thổng tin thấp 4 Ít cổ phường tiện hổ trờ việc chuyên thổng tin 5 2. Mồ hình biểu đồ Tổng kết nguyên nhan Vấn đê cân nghiên cưu Nguyên nhân gổc lổâi 1 Nguyên nhân lổâi 2 Ví du Dổânh thu thấp 1. A - A 1 - A 2 - A3 - B 1 - B 2 - B3 - C 1 - C 2 - C 3 - D 1 - D 2 - D 3 - E 1 - E 2 - E 3 Vê biêu đồ Doanh thu thâp Page 2 of

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
1    6    0
TÀI LIỆU HOT
1    6    0
16    10    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
218    3    0
20    5    0
91    3    0