TAILIEUCHUNG - PHƯƠNG THỨC ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Đánh giá công việc thực hiện là đo lường kết quả công việc thực hiện so với chỉ tiêu đề ra. | Đánh gia thực hiện cong việc Page 1 of 11 ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC I- Khái niệm và vai trò của đánh giá thực hiện công việc. Khái niệm Đánh giá công việc thực hiện là đo lường kết quả công việc thực hiện so với chỉ tiêu đề ra. Vai trò của đánh giá thực hiện công việc - Đánh giá tình hình thực hiện công việc của nhân viên cung cấp các thông tin cơ bản dựa vào đó các doanh nghiệp mới có thể ra quyết định về vấn đề thăng tiến và tiền lương của nhân viên. - Giúp cho cán bộ nhân sự và các nhân viên có cơ hội để xem xét lại các phẩm chất liên quan đến công việc cần thiết phải có của một nhân viên. Hầu hết mọi nhân viên đều mong muốn biết được các nhân xét đánh giá của người chỉ huy lãnh đạo về việc thực hiện công việc của mình. Đánh giá tình hình thực hiện công việc của nhân viên cung cấp các thông tin này cho nhân viên. - Giúp cho các cán bộ nhân sự và các nhân viên xây dựng kế hoạch điều chỉnh lại những sai sót trong việc thực hiện công việc của nhân viên. Nội dung trình tự đánh giá tình hình thực hiện công việc được tiến hành theo ba bước. 1. Xác định công việc. Xác định công việc có nghĩa là sự thống nhất giữa cán bộ nhân sự và nhân viên về - Doanh nghiệp mong đợi nhân viên thực hiện cái gì. - Những tiêu chuẩn mẫu căn cứ vào đó sẽ tiến hành đánh giá thực hiện công việc của nhân viên. Đánh giá thực hiện cong việc Page 2 of 11 2. Đánh giá việc thực hiện công việc có nghĩa là so sánh việc thực hiện công việc của nhân viên với tiêu chuẩn mẫu. Trong bước này có thể sử dụng nhiều phương pháp đánh giá thực hiện công việc khác nhau. 3. Cung cấp thông tin phản hồi Có thể thực hiện một lần khi việc đánh giá thực hiện công việc kết thúc hoặc có thể thực hiện công việc nhiều lần trong suốt quá trình đánh giá việc thực hiện công việc của nhân viên điều này phụ thuộc vào tính chất đặc điểm của công việc. Các công việc rất đa dạng và phức tạp. Đánh giá tình hình thực hiện công việc của công nhân sản xuất làm việc theo định mức lao động thì đơn giản có thể căn cứ trực tiếp vào .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    6    0    12-08-2020
5    4    0    12-08-2020
6    4    0    12-08-2020
32    6    0    12-08-2020
5    4    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN