TAILIEUCHUNG - TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

Kể từ khi hình thành xã hội loài người, con người biết hợp quần thành tổ chức thì vấn đề quản trị bắt đầu xuất hiện. Mỗi hình thái kinh tế xã hội đều gắn liền với một phương thức sản xuất nhất định, xu hướng của quản trị ngày càng phức tạp cùng với sự phát triển ngày càng cao của nền kinh tế xã hội. | Tong quan ve quan tri nhansö Page 1 of 14 TÖNG QUAN VE QUAN TRI NHAN Stf I. Khai niem va vai tro cua quan tri nhan su . Khai niem vä quan tri nhan su Kä tö khi hinh thanh xä hoi loai nguöi con nguöi biät hop quän thanh tö chüc thi vän dä quan tri bat däu xuät hien. Möi hinh thäi kinh tä xä hoi däu gan liän vöi mot phuong thüc san xuät nhät dinh xu huöng cua quan tri ngay cang phüc tap cung vöi so phät triän ngay cang cao cua nän kinh tä xä hoi. Tren thi truöng ngay nay cäc doanh nghiep dang düng truöc thäch thüc phai täng cuöng töi da hieu qua cung cäp cäc san phäm dich vu cua minh. Diäu nay doi hoi phai co so quan tam töi chät luong san phäm va dich vu töi cäc phuong thüc Marketing va bän hang töt cung nhu cäc quy trinh noi bo hieu qua. Cäc doanh nghiep hang däu thuöng cö gang dä tao so can bang giüa tinh chät nhät quän va so säng tao. Dä dat duoc muc tieu nay ho doa vao mot sö tai san lön nhät cua minh do la nguön nhan loc . Cong täc quan tri nhan so giup tim kiäm phät triän va duy tri doi ngu nhan vien va quan ly co chät luong- nhüng nguöi tham gia tich coc vao so thanh cong cua cong ty. Cäc tö chüc trong mong vao cäc nha chuyen mon vä quan tri nhan so giup ho dat duoc hieu qua va näng suät cao hon vöi mot han chä vä loc luong lao dong. Mot trong nhüng yeu cäu chinh cua quan tri nhan so la tim ra dung nguöi dung sö luong va dung thöi diäm tren cäc diäu kien thoa män ca doanh nghiep va nhan vien möi. Khi loa chon duoc nhüng nguöi co ky näng thich hop lam viec ö dung vi tri thi ca nhan vien län cong ty däu co loi. Khai niem vä nhan luc. Bao göm tät ca cäc tiäm näng cua con nguöi trong mot tö chüc hay xä hoi kä ca nhüng thanh vien trong ban länh dao doanh nghiep tüc la tät ca cäc thanh vien trong doanh nghiep so dung kiän thüc kha näng hanh vi üng xo va giä tri dao düc dä thanh lap duy tri va phät triän doanh nghiep. Quan tri nhan su - Mot vai quan diäm tiäp can Quan tri nhan so la tö hop toan bo muc tieu chiän luoc va cong cu ma qua do cäc nha quan tri va nhan

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
137    4    0    13-08-2020
11    8    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN