TAILIEUCHUNG - Chương trình huấn luyện căn bản về quản lý chất lượng

Kết quả SXKD của một công ty phụ thuộc vào việc: Khách hàng có mua/sử dụng sản phẩm của công ty đó hay không? Khách hàng là người đem lại: lợi nhuận cho công ty, ngân sách cho nhà nước, việc làm và thu nhập cho công nhân. Khách hàng mua sản phẩm của công ty không phải vì lợi nhuận của công ty, nagan sách nhà nước hay việc làm và thu nhập cho công nhân mà vì nhu cầu của chính họ. Thông qua việc thỏa mãn nhu cầu đó mà công ty bán hàng được hàng thu. | CHƯƠNG TRÌNH HUAN LUYỆN CAN BAN VE QUAN lY chA t Lương NỘI DUNG HƯỚNG DAN CÔNG NHÂN MOI QUÂN HỆ KHÂCH HÂNG - THỊ TRƯỚNG - CÔNG TY KHÂI NIỆM CHAT LƯỚNG CHAT LƯỚNG LÂ GÌ MÔI QUÂN HỆ GIƯÂ QUÂN LY CHÂT LƯỚNG với sư PHÂT triện cUâ công ty 5 BƯƠC PHAT triện cUa QUAN lY CHAT LƯƠNG QUÂN LY CHÂT LƯỚNG THỆỘ TIỆU CHUÂN ISO 9001 2000 Quá trình hình thành và phát triển cua bộ tiêu chuẩn ISO 9000. Nội dung tiêu chuán ISO 9001 2000 Lợi ích khi áp dung Phái làm gì khi áp dung 5 phượng chám 5 nguyên tác khi áp dung. Hê thong tái liêu thiết láp hê thong tái liêu. Chính sách chất lượng vá muc tiêu chất lượng. Khái niêm quá trình vá phượng pháp quá trình. Chuội cung ưng. Vái trộ củá mội ngượi khi triền khái áp dung ISO 9000. YEU CAU hoc VIEN Táp trung váộ lợp hộc Trá lợi thêộ suy nghĩ Tháng thán thộái mái tráộ đổi Suy nghĩ không gộ bộ D thánh 13 10. Tailiểuungdungisộ9001-2000 3-_dáộ_táộ Págê 1 ộf 26 NỘI DUNG HƯỚNG DAN CONG NHAN MOI QUAN HỆ KHACH HANG - THỊ TRƯỜNG - CONG TY Vì sao khách hàng mua hàng của Cong ty Vì sự thỏa man nhu cầu cua chính ho o Tại saỏ khach hang chỏn mua sần phầm nay mầ khỏng chỏn sần phầm khầc Vì hỏ chỏn san pham lam hỏ thỏa man hơn Cài gì làm khách hàng thoa màn Những yếu tỏ- lam khach hang chỏn mua hang - chất lương to9ng hờp khOng ai muốn mua san PHAM hOng KHÔNG ĐỂ SẢN PHẨM HỎNG VÀ THỊ TRƯỜNG LÀ GÓP PHAN ĐẢM BAO CHO VIỂC THOÀ MÀN KHÀCH HÀNG Làm sao để ngàn chàn SAN PHAM loi lot ra thị trường 5 bước phàt triển của quàn ly chất lương ISO 9000 là gì Quà trình hình thành và phàt triển của bo tiêu chuẩn ISO 9000. Nội dung tiêu chuẩn ISO 9001 Tai sao phai àp dung ISO 9000 Lợi ích khi áp dụng Có cảm thấy can không Có quyết tam không - Cam kết Phái lám gì khi áp dụng qui trình tư vấn

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
9    3    0    11-08-2020
5    4    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
41    10    0
59    9    0
43    9    0