TAILIEUCHUNG - Biểu đồ so sánh ý kiến khách hàng

Biểu đồ so sánh ý kiến khách hàng | Nguồn BIỂU Đồ SO SANH Ý KIÊN KHÁCH HANG Stt Lĩnh vực 1 Giá cả đ 2 Chất lựỢng sán phám đ 3 Thánh toán đ 4 Giải quyết cong nỢ đ 5 Chính sách ựu đái ho trỢ 4đ 6 Tinh thán thái đo phục vu cUá CBCNV đ 7 Giáo nhán thôi gián địá điểm sô lựỢng đ 8 Tính chính xác vể so liệu khi lám việc vôi khách háng đ 9 Thong tin củá Cong ty khong kịp thôi 10 Gop y vế chất lựỢng sán phám 11 Hình thức sách đệp củá sán phám Điểm 1 - 5

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    7    1    11-08-2020
478    3    0    11-08-2020
65    5    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN