TAILIEUCHUNG - Bài kiểm tra nhận thức iso

Mẫu bài kiểm tra nhận thức iso 9001 | BAI KIỂM TRA NHẬN THỨC VỂ ISO 9000 2000 Họ tên Điểm BỌ phận Hay trả lời các câu hỏi sau đây bang cách đánh dấu vào một câu trả lời đúng nhất theo sự hiểu biết cua ban. 1. Chất lượng sận phậm được cọi lậ tọít cọ nghĩậ lậ a cỏ cấc đặc tính chất lường bang hoặc cao hờn quy định b tốt nhất trong sô cấc san phẩm cung loai trển thị trường c thoa man nhưng nhu cấu va mong đời của khấch hang d ca ba cấu trển đểu đung e ca ba cấu trển đểu khOng đung 2. Tiêu chuậ9n ISO 9001 bận hậnh nậm 2000 ISO 9001 2000 lậ a tiểu chuán vể chất lường san phấm đấm bao yểu cấu chất lường quốc tế b tiểu chuán vể cấc yểu cấu cua hể thong quan ly chất lường chung cho cấc to chưc cong ty xí nghiểp trường hoc cờ quan bểnh viển . c tiểu chuán vể cai tiến nấng cao hể thong chất lường nhấm thoa man cao nhất cấc nhu cấu va mong đời cua khấch hang d cấ ba cấu trển đểu khOng đung ể cấ ba cấu trển đểu đung 3. Tiêu chuậ9n ISO 9001 2000 a chỉ nểu ra cấc yểu cấu cua hể thong quấn ly chất lường chung cho cấc to chức thuọc moi lĩnh vực hoạt đong trển toan thế giời. b hường dấn cấc cong ty xí nghiểp . to chức phai nhấm vấo khấch hang để thoa man cấc nhu cấu vấ mong đời cua khấch hang c hường dấn mọt mO hình chung lấ phai tiếp cấn thểo qua trình để thưc hiển hình thanh bất cứ sấn phấm gì d cấ ba cấu trển đểu đung ể cấ ba cấu trển đểu khong đung 4. Tiêu chuậ9n ISO 9001 bận hậnh nậm 2000 đê9 sọật xêt lậi tiêu chuậ9n ISO 9000 bận hậnh nậm 1994 nhậm a thích ứng vời nhưng đoi hoi cua nển kinh tế toan cấu hOa trển thế giời b khấc phục nhưng han chế cua tiểu chuẩn ISO 9000 1994 c phu hờp hờn vời cấc ngấnh cong nghể mời như cong nghể phấn mểm phu hờp cho cấ cấc khu vưc trển thế giời nhất lấ cấc nườc đang phất triển cO cong ty chỉ cO vai ba người d xấc định rO hờn vai trO cua khấch hang khấch hang luOn đOi hOi chất lường phai đườc nấng cao thường xuyển vấ chi phí phai giấm ể tất cấ đểu đung f tất cấ đểu khOng đung 5. Tiếp cận quậ trình prọcêss ậpprọậch lậ Pagể 1 of 3 a nhận thức để phân tích các hoạt động cua một to .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    6    0    14-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
4    2    0
159    7    0
6    8    0
TÀI LIỆU HOT
TÀI LIỆU LIÊN QUAN