TAILIEUCHUNG - Biên bản họp

Tham khảo tài liệu 'biên bản họp', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | BIEN BAN HOP XEM XET CUA LANH ĐAO I. Thanh phan tham dự 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . II. Nội dung Stt Cac vấn đề bận luận va cậc hanh động cận thực hiền Người thực hiền Ngay phai hoan thanh TGĐ Đại diền lanh đao Tong Giam Độc Ngay thang nam Người lập Trang

TÀI LIỆU LIÊN QUAN