TAILIEUCHUNG - Phần 7B: Kế toán và Dòng tiền mặt

Cho tới đây thì bạn đã tham vấn với kế toán và tham dự khóa học về kế toán cơ bản. Bước tiếp theo để tìm hiểu xem tài khoản và dòng tiền hoạt động như thế nào là tự làm các việc ghi sổ sách kế toán ở chế độ ban đầu. Việc này là rất có giá trị bởi vì khi bạn thực hiện việc ghi sổ sách kế toán và hiểu các thông số liên quan thì bạn sẽ có vị thế tốt hơn trong việc tuyển thêm nhân viên và đào tạo họ khi doanh nghiệp. | Phần 7B Kế toán và Dòng tiền mặt Bước 3 Tự làm kế toán Cho tới đây thì bạn đã tham vấn với kế toán và tham dự khóa học về kế toán cơ bản. Bước tiếp theo để tìm hiểu xem tài khoản và dòng tiền hoạt động như thế nào là tự làm các việc ghi sổ sách kế toán ở chế độ ban đầu. Việc này là rất có giá trị bởi vì khi bạn thực hiện việc ghi sổ sách kế toán và hiểu các thông số liên quan thì bạn sẽ có vị thế tốt hơn trong việc tuyển thêm nhân viên và đào tạo họ khi doanh nghiệp phát triển. Khi đó bạn có thể dành trọn thời gian của mình cho các công việc của một nhà quản lý. Nếu bạn có vợ chồng hoặc một người bạn đáng tin cậy thì họ cũng có thể là một nguồn lực vô giá cho công việc của một người ghi sổ sách kế toán. Trong việc ghi sổ sách kế toán có một công việc mà bạn có thể trao quyền cho người khác đó là việc lập bảng lương và báo cáo bảng lương những việc này có thể được các đơn vị cung cấp dịch vụ bên ngoài thực hiện với giá rẻ. Nếu doanh nghiệp của bạn là hợp doanh thì điều đặc biệt quan trọng là bạn có kiến thức về kế toán cũng như những gì đang xảy ra trong các lĩnh vực khác của doanh nghiệp. Hãy ghi nhớ răng trong mô hình hợp doanh tất cả các bên tham gia đều có quyền đối với doanh nghiệp chung. Nếu một bên đối tác nào đó không làm tốt công việc kế toán thì nó có thể ảnh đến tất cả các bên đối tác khác. Ba bản báo cáo tài chính chủ yếu Bảng cân đối kế toán Bảng cân đối kế toán là một bản báo cáo tại một thời điểm nào đó. Hãy xem nó như là một bức ảnh chụp nhanh tại một thời điểm. Đó là một danh sách các khoản có và khoản nợ và sự khác biệt giữa hai con số này trong phần vốn đầu tư của bạn trong doanh nghiệp. Bạn sẽ thấy ví dụ về một bảng cân đối kế toán được chia thành 2 phần chính. Phần đầu tiên là Tài sản có và phần thứ hai là Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu Thứ tự chung trong một bảng cân đối kế toán là nó đi từ những điều nhẹ nhàng và êm dịu nhất tới những điều khó chịu nhất. Nói cách khác dưới mục tài sản có là những mục nhỏ như tài sản vốn lưu động và điều đầu .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    5    0    13-08-2020
2    5    0    13-08-2020
83    6    0    13-08-2020
1    5    0    13-08-2020
3    5    0    13-08-2020
7    4    0    13-08-2020
44    4    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN