TAILIEUCHUNG - Thông tư số 50-TC/TCDN

Thông tư số 50-TC/TCDN về việc hướng dẫn những vấn đề tài chính, bán cổ phần và phát hành cổ phiếu trong việc chuyển một số doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần theo Nghị định 28/CP ngày 7/5/96 của Chính phủ do Bộ Tài chính ban hành | BỘ TÀI CHÍNH Số 50-TC TCDN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 30 tháng 8 năm 1996 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 50 TC TCDN NGÀY 30 THANG 8 NĂM 1996 HƯỚNG DẪN NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ TÀI CHÍNH BÁN CỔ PHẦN VÀ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TRONG VIỆC CHUYỂN MỘT SỐ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THÀNH VÔNG TY CỔ PHẦN THEO THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 28 CP NGÀY 7 5 1996 CỦA CHÍNH PHỦ Thi hành Nghị định số 28 CP ngày 7 5 1996 của Chính phủ về chuyển một số doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần sau đây gọi là cổ phần hoá Bộ Tài chính hướng dẫn những vấn đề về tài chính bán cổ phần và phát hành cổ phiếu như sau Phần thứ nhất NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ TÀI CHÍNH I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 1. Doanh nghiệp Nhà nước chuyển thành công ty cổ phần hay còn gọi là cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước là một biện pháp chuyển doanh nghiệp từ sở hữu Nhà nước sang hình thức sở hữu nhiều thành phần trong đó tồn tại một phần sở hữu Nhà nước. Cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước nhằm huy động các nguồn vốn cho đầu tư phát triển sản xuất thúc đẩy quá trình xử lý và khắc phục những tồn tại hiện thời của doanh nghiệp Nhà nước tạo điều kiện cho những người góp vốn và người lao động thực sự làm chủ doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 2. Thực hiện cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước cần xác định giá trị thực của doanh nghiệp mệnh giá cổ phiếu và số lượng cổ phần bán ra cho các cổ đông. Giá trị thực của doanh nghiệp được xác định trên có sở quyết định giao vốn cho doanh nghiệp cộng trừ khoản tăng giảm vốn và các yếu tố khác tạo ra hiệu quả và có tác động đến giá trị doanh nghiệp tính đến thời điểm cổ phần hoá bao gồm vốn cố định vốn lưu động tiền đền bù đất đai thuộc nguồn vốn ngân sách cấp và các nguồn vốn tự tích luỹ của doanh nghiệp. Tất cả những nguồn vốn nói trên đều thuộc sở hữu Nhà nước và đều năm trong giá trị tài sản doanh nghiệp. Trong cả 3 trường hợp giữ nguyên giá trị hiện có của doanh nghiệp phát hành thêm cổ phiếu hoặc bán một phần giá trị hiện có của doanh .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT