TAILIEUCHUNG - Thông tư số 01/2000/TT-UBCK1

Thông tư số 01/2000/TT-UBCK1 về việc hướng dẫn tạm thời chế độ thu phí đối với khách hàng của các tổ chức kinh doanh, dịch vụ chứng khoán do Ủy ban chứng khoán Nhà nước ban hành | UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC Số 01 2000 TT-UBCK1 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 17 tháng 4 năm 2000 THÔNG TƯ CỦA UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC SỐ 01 2000 TT-UBCK1 NGÀY 17 THÁNG 4 NĂM 2000 HƯỚNG DẪN TẠM THỜI CHẾ ĐỘ THU PHÍ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CỦA CÁC TỔ CHỨC KINH DOANH DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN Thực hiện Nghị định số 48 1998 NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 1998 của Chính phủ về Chứng khoán và thị trường chứng khoán sau khi thoả thuận với Bộ Tài chính Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước hướng dẫn chế độ thu phí đối với khách hàng của các tổ chức kinh doanh dịch vụ chứng khoán như sau 1. Các tổ chức kinh doanh dịch vụ chứng khoán được phép thu phí đối với khách hàng bao gồm - Công ty chứng khoán - Công ty quản lý quỹ đầu tư - Tổ chức lưu ký và ngân hàng giám sát bảo quản. 2. Đối tượng và mức phí thu cụ thể do các tổ chức kinh doanh dịch vụ quy định hoặc do các tổ chức kinh doanh dịch vụ chứng khoán thoả thuận với khách hàng trên cơ sở mức phí tối đa do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước quy định tại Thông tư này. Cụ thể như sau Phí bảo lãnh phát hành tối đa không quá 3 tổng trị giá bảo lãnh phát hành Phí dịch vụ môi giới hoa hồng môi giới mua bán chứng khoán cho khách hàng Cổ phiếu Chứng chỉ quỹ đầu tư tối đa không quá 0 75 trị giá giao dịch Trái phiếu tối đa không quá 0 5 trị giá giao dịch. Phí dịch vụ tư vấn đầu tư và cung cấp thông tin Mức thu theo thoả thuận giữa khách hàng và tổ chức cung cấp dịch vụ. Phí quản lý danh mục đầu tư tối đa không quá 2 năm trị giá vốn uỷ thác bình quân. Phí quản lý quỹ đầu tư tối đa không quá 2 năm giá trị tài sản quỹ bình quân năm. Phí dịch vụ bảo quản giám sát tài sản của Quỹ đầu tư Mức thu theo hợp đồng giám sát bảo quản tài sản giữa Ngân hàng giám sát và Công ty quản lý quỹ đầu tư và được ghi cụ thể trong điều lệ Quỹ đầu tư nhưng tối đa không quá 0 15 trị giá tài sản giám sát. Phí dịch vụ lưu ký chứng khoán đối với khách hàng của tổ chức lưu ký Mức thu được tính toán dựa trên cơ sở .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT