TAILIEUCHUNG - Quyết định số 1717/2000/QĐ-UB-CNN

Quyết định số 1717/2000/QĐ-UB-CNN về việc thành lập Ban Đổi mới quản lý tại doanh nghiệp Công ty Thiết kế và Xây dựng Saigon Tourist do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành | UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Số 1717 2000 QĐ-UB-CNN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TP. Hồ Chí Minh ngày 15 tháng 03 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN ĐỔI MỚI QUẢN LÝ TẠI DOANH NGHIỆP CÔNG TY THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG SAIGON TOURIST ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 Căn cứ Nghị định số 44 1998 NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần Căn cứ công văn số 3395 VPCP-ĐMDN ngày 29 tháng 8 năm 1998 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn quy trình và phương án mẫu cổ phần hóa Căn cứ Quyết định số 4206 QĐ-UB-KTngày 14 tháng 8 năm 1998 của ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức lại Ban chỉ đạo đổi mới doanh nghiệp và Ban chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước thành Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố Căn cứ Quyết định số 181 QĐ-UB-KTngày 10 tháng 01 năm 2000 của ủy ban nhân dân thành phố về việc chọn doanh nghiệp Nhà nước để xây dựng đề án cổ phần hóa trong năm 2000 Xét văn bản số 47 TCT-CPH ngày 31 tháng 01 năm 2000 của Tổng Công ty Du lịch Sàigòn về dự kiến thành phần nhân sự tham gia Ban Đổi mới quản lý tại doanh nghiệp Công ty Thiết kế và Xây dựng Saigon Tourist Xét đề nghị của Thường trực Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố QUYẾT ĐỊNH Điều Nay thành lập Ban Đổi mới quản lý tại doanh nghiệp đối với Công ty Thiết kế và Xây dựng doanh nghiệp hạch toán phụ thuộc Tổng Công ty Du lịch Sàigòn gồm các Ông Bà sau đây 1. Trưởng Ban Trần Văn Long Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty. 2. ủy viên thường trực Phạm Thị Nghị Kế toán trưởng Tổng Cty. 3. Các ủy viên khác Đỗ Văn Mẫn Giám đốc Công ty Thiết kế-Xây dựng Nguyễn Xuân Lộc Bí thư Chi bộ Công ty Nguyễn Thị Lài Chủ tịch Công đoàn Công ty Võ Ba Trưởng phòng Kế hoạch-Đầu tư Tổng Công ty Trịnh Kim Chung Kế toán Trưởng Công ty Phan Liêu Trưởng phòng Thiết kế Công ty Khổng Thị Thanh Phương Phó phòng Kế hoạch Công ty Quy

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT