TAILIEUCHUNG - Quyết định số 309/2002/QĐ-NHNN

Quyết định số 309/2002/QĐ-NHNN về việc ban hành Quy chế thanh toán Điện tử liên ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành | NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Số 309 2002 QĐ-NHNN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 09 tháng 4 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ 309 2002 QĐ-NHNN NGÀY 09 THÁNG 4 NĂM 2002 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ THANH TOÁN ĐIỆN TỬ LIÊN NGÂN HÀNG THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01 1997 QH10 và Luật các Tổ chức tín dụng số 02 1997 QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997 Căn cứ Nghị định số 15 CP ngày 02 tháng 03 nam 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ cơ quan ngang Bộ Căn cứ Nghị định 64 2001 NĐ-CP ngày 20 09 2001 của Chính phủ về hoạt động thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán. Căn cứ Quyết định số 44 2002 QĐ-TTg ngày 21 03 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng chứng từ điện tử làm chứng từ kế toán để hạch toán và thanh toán vốn của các Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán. Theo đề nghị của Cục trưởng Cục công nghệ tin học Ngân hàng QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Thanh toán điện tử liên ngân hàng . Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương Tổng giám đốc Giám đốc các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nguyễn Văn Giàu Đã ký QUY CHẾ THANH TOÁN ĐIỆN TỬ LIÊN NGÂN HÀNG Ban hành kèm theo Quyết định số 309 2002 QĐ-NHNN ngày 09 4 2002 của Thống đốc ngân hàng Nhà nước Chương 1 QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng Quy chế Thanh toán điện tử liên ngân hàng quy định việc quản lý vận hành và sử dụng hệ thống Thanh toán diện tử liên ngân hàng để thực hiện việc thanh toán và quyết toán giữa các đơn vị tham gia hệ thống thanh toán này. Điều 2. Giải thích từ ngữ Trong Quy chế này các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau 1. Thanh toán điện tử liên ngân hàng viết tắt là TTLNH là quá trình

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
28    6    0    13-08-2020
6    4    0    13-08-2020
16    6    0    13-08-2020
30    5    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0