TAILIEUCHUNG - Quyết định số 213/2002/QĐ-TTg

Quyết định số 213/2002/QĐ-TTg về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Giống cây trồng miền Nam thành Công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 213 2002 QĐ-TTG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 25 tháng 03 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CÔNG TY GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Nghị định số 44 1998 NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 391 BNN-TCCB ngày 05 tháng 02 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước Công ty Giống cây trồng miền Nam thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn như sau 1. Vốn điều lệ của Công ty cổ phần đồng Trong đó - Tỷ lệ cổ phần nhà nước 20 vốn điều lệ. - Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong doanh nghiệp 55 vốn điều lệ. - Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượng ngoài doanh nghiệp 25 vốn điều lệ. 2. Giá trị thực tế của Công ty Giống cây trồng miền Nam tại thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 01 năm 2001 để cổ phần hoá là đồng trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp là đồng. 3. Ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp Tổng số cổ phần bán theo giá ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là cổ phần phần giá trị được ưu đãi là đồng. Điều 2. Chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Giống cây trồng miền Nam thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành Công ty cổ phần. - Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt Nam Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam. - Tên giao dịch quốc tế SOUTHERN SEED JOINT STOCK COMPANY. - Tên viết tắt SSC. - Trụ sở chính số nhà 282 Lê Văn Sỹ phường 1 quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh. Điều 3. Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam kinh doanh các ngành nghề theo quy định của pháp luật. Điều 4. Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam - Là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh kinh .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0