TAILIEUCHUNG - Quyết định số 1601/2001/QĐ-NHNN

Quyết định số 1601/2001/QĐ-NHNN về Quy chế xếp loại Quỹ tín dụng nhân dân do Thống đốc Ngân hàng nhà nước ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Quy chế xếp loại Quỹ tín dụng nhân dân ban hành theo Quyết định số 467/2000/QĐ-NHNN3 ngày 7/11/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước | NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Số 1601 2001 QĐ-NHNN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 28 tháng 12 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH CỦA THONG- ĐỐC NGẦN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 1601 2001 QĐ-NHNN NGÀY 28 THÁNG 12 NĂM 2001 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU KHOẢN CỦA QUY CHẾ XẾP LOẠI QUỸ TÍN DỤNG NHẦN DẦN BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 467 2000 QĐ-NHNN3 NGÀY 07 11 2000 CỦA THỐNG ĐỐC NGẦN HÀNG NHÀ NƯỚC THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01 1997 QH10 và Luật các tổ chức tín dụng số 02 1997 QH10 ngày 12 12 1997 Căn cứ Nghị định số 15 CP ngày 02 03 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ và cơ quan ngang bộ Căn cứ Nghị định số 48 2001 NĐ-CP ngày 13 08 2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Sửa đổi bổ sung một số điều khoản của Quy chế xếp loại Quỹ tín dụng nhân dân ban hành theo Quyết định số 467 2000 QĐ-NHNN3 ngày 07 11 2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước như sau 1. Điều 2 được sửa đổi như sau Điều 2. Đối tượng xếp loại - Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở - Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương. Sau đây gọi tắt là Quỹ tín dụng nhân dân 2. Khoản 4 Điều 5 được sửa đổi bổ sung như sau 4 - Tài sản có rủi ro bao gồm tiền gửi tại Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương tại các tổ chức tín dụng khác khoản cho vay đối với Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở khoản cho vay từ các nguồn vốn uỷ thác khoản cho vay có thế chấp bất động sản cầm cố động sản có bảo lãnh của tổ chức cá nhân khác khoản cho vay không có bảo đảm. Các khoản cho vay cầm cố từ sổ tiền gửi do chính Quỹ tín dụng nhân dân đó phát hành tại thời điểm xếp loại không tính vào giá trị tài sản có rủi ro. 3. Khoản 8 Điều 5 được sửa đổi bổ sung như sau 8 - Tài sản có có thể thanh toán ngay bao gồm tiền mặt ngân phiếu thanh toán còn giá trị lưu hành vàng kim loại quý đá quý nếu có có thể bán ngay tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương và .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
17    25    0    13-08-2020
2    8    0    13-08-2020
4    3    0    13-08-2020
20    8    0    13-08-2020
2    4    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0