TAILIEUCHUNG - Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC

Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC về việc ban hành và công bố sáu (06) Chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 3) do Bộ Tài chính ban hành | BỘ TÀI CHÍNH Số 234 2003 QĐ-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 30 tháng 12 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH VỀ VIỆC BAN HÀNH VÀ CÔNG BỐ SÁU 06 CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM ĐỢT 3 BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Luật Kế toán số 03 2003 QH11 ngày 17 6 2003 Căn cứ Nghị định số 86 2002 NĐ-CP ngày 05 11 2002 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ cơ quan ngang bộ Căn cứ Nghị định số 77 2003 NĐ-CP ngày 01 07 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính Để đáp ứng yêu cầu đổi mới cơ chế quản lý kinh tế tài chính nâng cao chất lượng thông tin kế toán cung cấp trong nền kinh tế quốc dân và để kiểm tra kiểm soát chất lượng công tác kế toán Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán và Chánh Văn phòng Bộ Tài chính QUYẾT ĐỊNH Điều 1 Ban hành sáu 06 chuẩn mực kế toán Việt Nam đợt 3 có số hiệu và tên gọi sau đây 1- Chuẩn mực số 05- Bất động sản đầu tư 2- Chuẩn mực số 07- Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết 3- Chuẩn mực số 08- Thông tin tài chính về những khoản vốn góp liên doanh 4- Chuẩn mực số 21- Trình bày báo cáo tài chính 5- Chuẩn mực số 25- Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con 6- Chuẩn mực số 26- Thông tin về các bên liên quan. Điều 2 Sáu 06 Chuẩn mực kế toán Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định này được áp dụng đối với tất cả các doanh nghiệp thuộc các ngành các thành phần kinh tế trong cả nước. Điều 3 Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo. Các chế độ kế toán cụ thể phải căn cứ vào sáu chuẩn mực kế toán được ban hành kèm theo Quyết định này để sửa đổi bổ sung cho phù hợp. Điều 4 Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn kiểm tra và thi hành Quyết định này. TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH THỨ TRƯỞNG Nơi nhận - Thủ tướng Chính phủ các Phó Thủ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
11    4    0    13-08-2020
11    6    0    13-08-2020
37    6    0    13-08-2020
2    6    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0