TAILIEUCHUNG - Quyết định số 21/2001/QĐ-BCN

Quyết định số 21/2001/QĐ-BCN về việc chuyển công ty may Hòa bình thành công ty cổ phần may Hòa bình do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành, để sửa đổi Điều 1 Quyết định số 08/2001/QĐ-Bộ Công nghiệp ngày 16 tháng 02 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về chuyển Công ty May Hoà Bình thành Công ty cổ phần May Hoà Bình | BỘ CÔNG NGHIỆP Số 21 2001 QĐ-BCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 05 tháng 04 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNHSỐ 08 2001 QĐ-BỘ CÔNG NGHIỆP NGÀY 16 THÁNG 02 NĂM 2000 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP VE CHUYỂN CÔNG TY MAY HOÀ BÌNH THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HOÀ BÌNH BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 74 CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp Căn cứ Nghị định số 44 1998 NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần Xét đề nghị của Tổng công ty Dệt - May Việt Nam tờ trình số 376 TTr HĐQTngày 02 tháng 4 năm 2001 về việc xin điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ của Công ty cổ phần May Hoà Bình Theo đề nghị của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ Công nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Sửa đổi Điều 1 Quyết định số 08 2001 QĐ-BCN ngày 16 tháng 02 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về chuyển Công ty May Hoà Bình thành Công ty cổ phần May Hoà Bình như sau. 1. Cơ cấu vốn điều lệ. Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là đồng sáu tỷ sáu trăm triệu đồng . Trong đó - Tỷ lệ cổ phần của Nhà nước 30 - Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Công ty 39 - Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượng khác ngoài Công ty 31 . Giá trị một cổ phần đồng. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ Chánh Thanh tra Bộ các Vụ trưởng Cục trưởng thuộc Bộ Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Dệt - May Việt Nam Giám đốc Công ty May Hoà Bình Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần May Hoà Bình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . Nơi nhận - Như Điều 2 - Văn phòng Chính phủ - Ban Chỉ đạo ĐM Và PTDN - Bộ Tài chính - Bộ KHĐT - Ngân hàng Nhà nước VN - Kho bạc Nhà nước - Cục TCDN - UBND TP Hồ Chí Minh - Ban Đổi mới QLDN Bộ CN - Công báo - Lưu VP TCCB. KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP THỨ TRƯỞNG .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
369    2    0    09-08-2020
1    6    0    09-08-2020
4    2    0    09-08-2020
7    3    0    09-08-2020
52    5    0    09-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0