TAILIEUCHUNG - Quyết định số 163/QĐ-TTg

Quyết định số 163/QĐ-TTg về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Bia Nghệ An thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An thành Công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 163 QĐ-TTg Hà Nội ngày 19 tháng 02 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CÔNG TY BIA NGHỆ AN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992 Căn cứ Nghị định số 44 1998 NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần Theo đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tại công văn số 86 UB-ĐMDN ngày 09 tháng 01 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước Công ty Bia Nghệ An thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An như sau 1. Vốn Điều lệ của Công ty cổ phần đồng. Trong đó - Tỷ lệ cổ phần Nhà nước 30 vốn Điều lệ. - Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong và các đối tượng ngoài doanh nghiệp 70 vốn Điều lệ. 2. Giá trị thực tế của Công ty Bia Nghệ An tại thời điểm ngày 01 tháng 10 năm 2000 để cổ phần hoá là đồng trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp đồng. 3. Ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp Tổng số cổ phần bán theo giá ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là cổ phần phần giá trị được ưu đãi là đồng. Trong đó tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động nghèo trả dần là cổ phần trị giá đồng. Điều 2. Chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Bia Nghệ An thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An thành Công ty cổ phần. - Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt Nam Công ty cổ phần Bia Nghệ An. - Tên giao dịch NABREW. - Tên viết tắt COBINA. - Trụ sở chính 54 Phan Đăng Lưu thành phố Vinh tỉnh Nghệ An. Điều 3. Công ty cổ phần Bia Nghệ An kinh doanh các ngành nghề sau - Sản xuất tiêu thụ bia. - Gia công và sản xuất các loại phụ tùng thiết bị phụ cho ngành sản xuất bia nước giải khát. - Lắp đặt và chuyển giao công nghệ sản xuất bia. Điều 4. Công ty cổ phần Bia Nghệ An - Là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    6    0    15-08-2020
2    2    0    15-08-2020
18    6    0    15-08-2020
1          15-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TÀI LIỆU HOT
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
13    7    0