TAILIEUCHUNG - Thông tư số 90/1999/TT-BTC

Thông tư số 90/1999/TT-BTC về việc hướng dẫn một số điểm về giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 1999 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành | BỘ TÀI CHÍNH Số 90 1999 TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 22 tháng 7 năm 1999 THÔNG TƯ CỦABỘ TÀI CHÍNH SỐ 90 1999 TT-BTC ngày 22 THÁNG 7 NĂM 1999 HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỂM VỀ GIẢI PHÁP ĐIỀU HÀNH THỰC hiện nhiệm vụ 6 THÁNG CUỐI NĂM 1999 Thực hiện Quyết định số 248 1998 QĐ-TTg ngày 24 12 1998 của Thủ tướng Chính phủ về một số chủ trương biện pháp điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 1999 Bộ Tài chính đã có Thông tư hướng dẫn số 190 1998 TT-BTC ngày 31 12 1998 các Bộ ngành địa phương cần tổ chức triển khai thực hiện tốt chủ trương của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính. Ngày 9 7 1999 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 08 1999 NQ-CP về giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 1999 Bộ Tài chính hướng dẫn một số điểm cụ thể về giải pháp điều hành tài chính - ngân sách nhà nước từ nay đến hết năm 1999 như sau 1. Các Bộ ngành và UBND các cấp tập trung chỉ đạo nhằm đẩy mạnh sản xuất kinh doanh mở rộng thị trường. Trên cơ sở đó bám sát nguồn thu để thu đúng thu đủ các khoản thu phát sinh theo Luật định khai thác các khoản thu tiềm tàng và các nguồn thu tồn đọng phấn đấu đạt và vượt mức dự toán thu được giao cần chú ý - Tiếp tục chỉ đạo triển khai các luật thuế mới đặc biệt là thuế giá trị gia tăng và giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Trong phạm vi thẩm quyền Bộ Tài chính sẽ xử lý ngay các vấn đề về hoá đơn chứng từ quy trình quản lý thu và hoàn thuế để đảm bảo vừa chặt chẽ vừa đơn giản thuận tiện. Đồng thời sẽ trình Chính phủ và Quốc hội điều chỉnh thuế suất một số mặt hàng và giảm thuế đối với hàng hoá vật tư tồn kho đến 31 12 1998 khi đưa vào sản xuất tiêu thụ bị lỗ cho tiếp tục hưởng ưu đãi về thuế đối với các dự án được ưu đãi đầu tư và cơ sở sản xuất của người tàn tật. - Đi đôi với các biện pháp khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư chiều sâu cải tiến công nghệ để tăng năng suất chất lượng và hạ giá thành sản phẩm nâng khả năng

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    6    0    10-08-2020
12    6    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0