TAILIEUCHUNG - Quyết định số 28/2002/QĐ-BCN

Quyết định số 28/2002/QĐ-BCN về việc chuyển Khách sạn Thanh lịch Hạ Long thuộc Công ty Du lịch và Thương mại thành Công ty cổ phần Hạ Long do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành | BỘ CÔNG NGHIỆP Số 28 2002 QĐ-BCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 18 tháng 06 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN KHÁCH SẠN THANH LỊCH HẠ LONG THUỘC CÔNG TY DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ LONG BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 74 CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp Căn cứ Nghị định số 44 1998 NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần Xét đề nghị của Tổng công ty Than Việt Nam Tờ trình số 597 TT-HĐQTngày 15 tháng 3 năm 2002 Phương án chuyển Khách sạn Thanh lịch Hạ Long thuộc Công ty Du lịch và Thương mại thành Công ty cổ phần và Biên bản thẩm định Phương án ngày 22 tháng 3 năm 2002 của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Công nghiệp Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Công nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hoá Khách sạn Thanh lịch Hạ Long thuộc Công ty Du lịch và Thương mại thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty Than Việt Nam gồm những điểm chính như sau 1. Cơ cấu vốn điều lệ. Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là đồng hai tỷ bảy trăm hai mươi mốt triệu đồng chẵn . Trong đó - Tỷ lệ cổ phần của Nhà nước 51 - Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Khách sạn 39 - Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượng ngoài Khách sạn 10 . Trị giá một cổ phần đồng. 2. Giá trị thực tế của Khách sạn Thanh lịch Hạ Long thuộc Công ty Du lịch và Thương mại Quyết định số 149 QĐ-HĐQT ngày 06 tháng 02 năm 2002 của Tổng công ty Than Việt Nam về xác định giá trị Khách sạn Thanh lịch Hạ Long thuộc Công ty Du lịch và Thương mại tại thời điểm ngày 31 tháng 10 năm 2001 để cổ phần hoá là đồng. Trong đó giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Khách sạn là đồng. 3. Ưu đãi cho người lao động trong Khách sạn. Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 28 lao động trong Khách sạn là .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    35    0
82    29    0