TAILIEUCHUNG - Quyết định số 41/QĐ-SGDHCM

Quyết định số 41/QĐ-SGDHCM về việc ban hành quy định giao dịch trực tuyến tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh do Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh ban hành | BỘ TÀI CHÍNH SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 41 QĐ-SGDHCM Tp. Hồ Chí Minh ngày 24 tháng 11 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỔNG GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật chứng khoán số 70 2006 QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 Căn cứ Nghị đính số 14 2007 NĐ-CP ngày 19 tháng 1 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán Căn cứ Quyết định số 599 QĐ-TTg ngày 11 tháng 05 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Trung tâm Giao dịch Chứng khoán thành Sở Giao dịch Chứng khoán Căn cứ Quyết định số 2644 QĐ-BTC ngày 06 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh Căn cứ Quyết định số 124 QĐ-SGDHCM ngày 09 tháng 11 năm 2007 của Tổng Giám đốc SGDCK về việc ban hành Quy chế giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và được sửa đổi bổ sung theo Quyết định số 40 QĐ-SGDHCM ngày 24 tháng 11 năm 2008 của Tổng Giám đốc SGDCK Căn cứ Công văn số 2292 UBCK-PTTT ngày 20 tháng 11 năm 2008 của UBCKNN về việc chấp thuận ban hành Quy định giao dịch trực tuyến tại Sở Giao dịch chứng khoán Theo đề nghị của Giám đốc Phòng Quản lý Thành viên và Giám đốc Phòng Công nghệ Tin học QUYẾT ĐỊNH Điều 1 Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định giao dịch trực tuyến tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Điều 2 Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3 Giám đốc Phòng Quản lý Thành viên Giám đốc Phòng Công nghệ Tin học Giám đốc các phòng ban trực thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. TỔNG GIÁM ĐỐC Nơi nhận - Như Điếu 3 - BTC UBCK NN HĐQT để báo cáo - Các CTCK Thành viên - Lưu . Trần Đắc Sinh QUY ĐỊNH GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN TẠI SỞ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
13    3    0    13-08-2020
45    3    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0