TAILIEUCHUNG - Quyết định 43/2000/QĐ-UBCK3

Quyết định 43/2000/QĐ-UBCK3 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế lưu ký, thanh toán bù trừ và đăng ký chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 05/1999/QĐ-UBCK3 ngày 27/3/1999 của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước ban hành | UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC Số 43 2000 QĐ-UBCK3 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 14 tháng 6 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC SỐ 43 2_000 QĐ-UBCK3 NGÀY 14 THÁNG 6 NĂM 2000 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ LƯU KÝ THANH TOÁN BÙ TRỪ VÀ ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN BAN HÀNH kèm theo quyết định số 05 1999 QĐ-UBCK3 NGÀY 27 THÁNG 03 NĂM 1999 CỦA CHỦ TỊCH UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CHỦ TỊCH UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC Căn cứ Nghị định 15 CP ngày 02 03 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ cơ quan ngang Bộ Căn cứ Nghị định số 75 CP ngày 28 11 1996 của Chính phủ về việc thành lập Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Căn cứ Nghị định số 48 1998 NĐ-CP ngày 11 07 1998 của Chính phủ về Chứng khoán và Thị trường chứng khoán Căn cứ Quyết định số 127 1998 QĐ-TTg ngày 11 07 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trung tâm giao dịch chứng khoán Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý Kinh doanh chứng khoán. QUYẾT ĐỊNH Điều 1 Sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế lưu ký thanh toán bù trừ và đăng ký chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 05 1999 QĐ-UBCK3 ngày 27 tháng 03 năm 1999 của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước như sau . Khoản 7 Điều 2 được sửa đổi như sau 7. Ngày làm việc là các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu trong tuần trừ nhãng này nghỉ theo quy định của Bộ luật Lao động và ngày nghỉ theo quyết định của Giám đốc Trung tâm giao dịch chứng khoán trong trường hợp hệ thống máy tính bị sự cố và những trường hợp bất khả kháng. . Điều 4 được sửa đổi như sau 1. Công ty chứng khoán được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán đối với một hoặc một số loại hình kinh doanh quy định tại điểm a b c d khoản 2 Điều 29 Nghị định số 48 1998 NĐ-CP ngày 11-7-1998 của Chính phủ về chứng khoán và thị trường chứng khoán mặc nhiên được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép hoạt động lưu ký chứng khoán. 2. Trong vòng 15 ngày sau khi Công

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    4    0    14-08-2020
4          14-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
3    5    0
TÀI LIỆU HOT
658    5    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
40    3    0