TAILIEUCHUNG - Quyết định số 2560/2003/QĐ-UB

Quyết định số 2560/2003/QĐ-UB về việc thành lập Hội đồng đấu giá bán cổ phần ra bên ngoài của Công ty Thương mại Dịch vụ Bạch Đằng do Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành | UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Số 2560 2003 QĐ-UB CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TP. Hồ Chí Minh ngày 11 tháng 07 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN RA BÊN NGOÀI CỦA CÔNG TY THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẠCH ĐẰNG CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 Căn cứ Nghị định số 64 2002 NĐ-CP ngày 19 6 2002 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần Căn cứ Thông tư số 80 2002 TT-BTC ngày 12 9 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn bảo lãnh phát hành và đấu giá bán cổ phần ra bên ngoài của các doanh nghiệp Nhà nước thực hiện cổ phần hóa Căn cứ Quyết định số 2062 QĐ-UB ngày 02 6 2003 của ủy ban nhân dân thành phố về việc chuyển Công ty Thương mại Dịch vụ Bạch Đằng doanh nghiệp kinh tế Đảng thuộc Ban Tài chính Quản trị Thành ủy thành Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Bạch Đằng Xét Tờ trình số 181 ĐMDN ngày 23 6 2003 của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Nay thành lập Hội đồng đấu giá bán cổ phần ra bên ngoài đối với Công ty Thương mại Dịch vụ Bạch Đằng gồm các ông - bà sau đây 1. Chủ tịch Hội đồng Ông Nguyễn Trí Quang Phụ trách Phòng phân tích và tư vấn của Công ty chứng khoán BSC. 2- Các thành viên khác - Bà Nguyễn Hải Yến Phó Trưởng Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố - Bà Huỳnh Ngọc Cẩm Phó phòng quản lý sản xuất kinh doanh Ban Tài chính Quản trị Thành ủy - Ông Trần Duy Thiết Kế toán trưởng Công ty Thương mại Dịch vụ Bạch Đằng - Ông Lâm Minh Nhựt Cán bộ chuyên quản Phòng Tài chính Thương mại - Dịch vụ Chi cục tài chính doanh nghiệp thành phố. Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng đấu giá bán cổ phần ra bên ngoài tại Công ty Thương mại Dịch vụ Bạch Đằng như sau 1- Ban hành quy chế đấu giá bán cổ phần ra bên ngoài của Công ty Thương mại Dịch vụ Bạch Đằng theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Tài chính. 2- Kiểm tra giám sát hoạt động bán đấu giá cổ phần .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    35    0
82    29    0