TAILIEUCHUNG - Quyết định số 1202/QĐ-TTg

Quyết định số 1202/QĐ-TTg về việc thí điểm một số cơ chế, chính sách áp dụng cho các dự án đầu tư, khai thác đường bộ cao tốc do Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc do Việt Nam làm chủ đầu tư do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 1202 QĐ-TTg CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 10 tháng 9 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÍ ĐIỂM MỘT SỐ CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH ÁP DỤNG CHO CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHAI THÁC ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC DO CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM LÀM CHỦ ĐẦU TƯ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005 Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005 Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng Quyết định này quy định thí điểm một số cơ chế chính sách áp dụng cho các dự án đầu tư khai thác đường bộ cao tốc gọi chung là các dự án đường cao tốc do Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam viết tắt là VEC làm chủ đầu tư. Điều 2. Nội dung các cơ chế chính sách thí điểm được phép áp dụng 1. Đối với các dự án đường cao tốc được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định là có hiệu quả có khả năng hoàn vốn thì được áp dụng cơ chế cho vay lại từ nguồn vốn vay ODA của Chính phủ từ nguồn vốn vay thông thường hoặc vay thương mại của các Chính phủ các tổ chức tín dụng quốc tế từ nguồn vốn phát hành trái phiếu quốc tế dài hạn của Chính phủ. 2. Tùy theo từng dự án đầu tư đường cao tốc VEC được phát hành trái phiếu công trình trong nước và quốc tế theo quy định do Chính phủ bảo lãnh. Trường hợp trong thời gian hoàn vốn của dự án VEC chưa thu hồi đủ vốn từ nguồn thu của dự án và các nguồn thu khác để trả các khoản vay thì được phát hành thêm trái phiếu để hoàn trả. Bộ Tài chính xem xét trình Thủ tướng Chính phủ từng trường hợp cụ thể. 3. VEC được vay vốn tín dụng đầu tư phát triển theo quy định tại Nghị định 151 2006 NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước để đầu tư các dự án đường cao tốc. 4. VEC quyết định mức thu phí đường cao tốc do VEC làm chủ đầu tư đảm bảo yêu cầu hoàn vốn của dự án trừ các dự án cơ quan nhà nước có thẩm .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.