TAILIEUCHUNG - BÀI TẬPMÔN PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN- HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

tài liệu về môn phương trình vi phân - hệ đại học chính quy. | BÀI TẬP MÔN PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN- HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY Chương I PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN CẤP I Giải các phương trình vi phân có biến số phân ly 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. y cos2y - sin y - 0 _ cos y - sin y -1 cos x - sin x 1 y x 2 xy 1 y y-ér. 1 x - y y- y - 4 x y -1 2 y - yj x - y 2 x 1 y2 eXdx - eydy - 1 y dy 0 xy2 - y y x -1 dx x y 2 xy x 2y 2 x 2 dy 0 10 - pp 11. __x_ 1 x2 -ự 1 x 12. y y - -2 x 13. y 2-1 x2 y2 y x4 - y4 0 14. y 1 x y -1 15. y ex y -1 16. y ự 4 x 2 y -1 17. y2 xy2 dx x2 - yx2 dy 0 18. 2 yựy - y2dx- 1 x2 dy 0 19 dy x2 2 x -1 dx x 1 x2 1 20. y -y2 - 2xy - x2 Giải các phương trình vi phân thuần nhất 21. xdy - ydx x x2 y2dx 22. xy y - xe 23. xy y cos I In I k x 24. x2y 2 - 3xyy 2yy 0 25. xy y 2 yy 2 26. xyy x2 - 2y2 0 27. 3x2 y2 y y2 - x2 xy 0 28. x x 2 xy - y y dx y2 2 xy - x 2 dy 0 22 32. y x y xyy 33. 2x - 4y 6 dx x y - 3 dy 0 34. x - y - 1 y - x 2 y 0 dx dy 35. ------ - . 2 x2 - 2xy 2y y - 4xy dx dy 36. y x y-x 37. x x 2y dx x2 -y2 dy 0 38. y 2 dx 2x y - 4 dy 0 39. xy -y x y In x y x 29. 2x y 1 dx- 4x 2y - 3 dy 0 30. y sin với y 1 - x x 2 40. I x - y cos Idx x cos dy 0 I x x 31. xy y 1 In y - In x y 1 e Giải các phương trình vi phân tuyến tính 41. xy -y x2 arctanx 43. y 2xy xeTx2 42. 1 x2 y - 2 xy 1 x2 2 Bộ môn KHCB- Bài tập Phương trình vi phân 1 44. x 1 x2 y - x2 -1 y 2x 0 45. y sin x - y 1 - cos x 46. sin2 y x coty y 1 47. 2ey - x y 1 48. 1 - 2 xy y y y -1 49. y xy x3 50. y 1 0 2 x - y y 51. yey y y3 2 xe 52. x2 - y dx xdy 0 . 2 3 53. y - X X3 y 1 1 54. 2 xy y 1 1 - x 55. 2 x 1 x y - 3x 4 y 2 x j 1 x 0 56. xy - y x2 sin x 57. y cos2 x y tan x thỏa mãn điều kiện y 0 0. 58. y S 1 - x2 y arcsin x thỏa mãn điều kiện y 0 0. Giải các phương trình Becnuli 59. xy y y3 In x 60. 3 y3 y - ay3 x 1 61. xy x2y3 y 1 62. y x3 sin y xy - 2y 63. x3 -1 ysiny 2xcosy 2x-2x3 64. x ey - y 2 65. y -1 e2 y 66. x3 y2 2 x - 2 y dx 2 y - 1 dy 0 69. y Jxỹ dx xdy 70. 2x2y y2 2xy - y coi x x y 71. y tan y cos y 72. y - y x xy . 2 2 r- .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.