TAILIEUCHUNG - BẢNG CÂU HỎI MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Bảng câu hỏi mô tả công việc | Bản câu hõi phân tích công việc Page 1 of 4 BẢNG CÂU HỎI MÔ TẢ CÔNG VIỆC Thời gian . Vị trí . Đơn vị . Người trả lời . Stt Câu hỏi 1 Anh chị hãy mô tả một ngày làm việc bình thường 2 Những trách nhiệm chính trong công việc của anh chị là gì 3 Thao anh chị những phần quan trọng nhất trong công việc là gì Tại sao chúng lại quan trọng 4 Anh chị hãy kể tên và trình bày cách thức thực hiện những công việc khó nhất 5 Theo anh chị những thách thức nhiều nhất trong công việc là gì 6 Những kiến thức nào quan trọng liên quan đến công việc 7 Những phần việc nào lên được uỷ quyền Uỷ quyền cho ai Như thế nào Bản câu hõi phân tích công việc Page 2 of 4 8 Loại tình huống nào thường gây ra những căng thẳng nhất trong công việc của anh chị 9 Theo anh chị công việc cầm tham dự những buổi họp như thế nào 10 Lĩnh vực nào của công việc thường không hài lòng nhất không hài lòng nhất tại sao 11 Theo anh chị có những loại quan hệ nào trong công việc 12 Điều kiện lao động vệ sinh lao động như thế nào 13 Anh chị phải giám sát công việc của những ai chức vụ gì 14 Theo anh chị những khoá đào tạo kỹ năng kinh nghiệm cần thiết để thực hiện công việc là gì Bản câu hõi phân tích công việc Page 3 of 4 15 Các máy móc nào thường được sử dụng trong công việc công dụng tính năng tác dụng cách thức vận hành 16 Trong toàn bộ công việc cần phải ra những quyết định nào Thời gian cần thiết để ra những quyết định ấy 17 Theo anh chị công việc cần những yêu cầu nào về trách nhiệm tiền bạc mức độ an toàn hoặc những giá trị khác 18 Công việc có những mối liên hệ nào với khách hàng và mối liên hệ khác ngoài Công ty. 19 Những tiêu chuẩn để đánh giá thực hiện tốt công việc là gì PHẦN NÀY DÀNH CHO CẤP TRÊN CỦA BẠN 20. Nêu yêu cầu về học vấn của công việc 21. Kinh nghiệm cần thiết cho công việc