TAILIEUCHUNG - Tutorials Vbook v0.1-Thủ Thuật UDS part 193

Tham khảo tài liệu 'tutorials vbook thuật uds part 193', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | NoDispBackgroundPage -Â n Background Page NoDispScrSavPage - Ẩn Screen Saver Page NoDispAppearancePage Ẩ n Appearance Page NoDispSettingsPage - Ẩ n Settings Page NoSecCPL - Tắt Password Control Panel NoPwdPage - Tắt Password Change Page NoAdminPage - Tắt Remote Administration Page NoProfilePage - Tắt User Profiles Page NoDevMgrPage - Tắt Device Manager Page NoConfigPage - Tắt Hardware Profiles Page NoFileSysPage - Tắt File System Button NoVirtMemPage - Tắt Virtual Memory Button 7. Xoá các lệnh trong Menu Run Xoá cái nào hiếm khi dùng Fix HKEY_USERS Default Software Microsoft Windows Curr entVersion Explorer R unMRU Data Type REG_SZ 8. Bỏ tên chương trình cài đặt có trong Add Remove Program Chỉ việc xoá đi những folder tương ứng với phần mềm trong mục này dòng sau Fix HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE Microsoft Windows Curr entVersion Uninstall 9. Khoá chuột phải không cho click lên nền Explorer HKEY_USERS .DEFAULT Software Microsoft Windows Cur rentVersion Polici es Explorer Value Name Notraycontextmenu Value Name Noviewcontextmenu Data 0 disable 1 enable 10. Hiện chữ bên cạnh đồng hồ HKEY_USERS .DEFAUUr Control Panel International Value Name sTimeFormat Data HH mm ss tt Value Name s1159 Value Name s2359 11. Thêm đoạn Title lên phía trên của IE Fix HKEY_CURRENT_USER Software Microsoft Internet Explorer Main Window Title Phi Nhung 12. Tăng tốc Menu START Fix HKEY_CURRENT_USER Control Panel Desktop Tạo một String Value mới MenuShowDelay nhập số từ 0 đến 30000 nên nhập 0 vì nó là nhanh nhất 13. Không cho phép chạy các ứng dụng môi trường DOS Fix HKEY_CURRENT_USER Software Microsoft Windows CurrentVersion Policies WinOldApp. Tạo mới DWORD Value NoRealMode gán giá trị 1 14. Đổi tên người cài đặt Windows Fix HKEY_LOCAL_MACHINE Software Microsoft Windows Currentversion. Trong mục RegisteredOrganization thay đổi tên người cài đặt. 15. Giấu lệnh Run của menu Start Fix HKEY_CURRENT_USER Software Microsoft Windows CurrentVersion Policies Explorer. Tạo mới DWORD Value Norun và gán