TAILIEUCHUNG - QUY TRÌNH TỔ CHỨC SỰ KIỆN

Xác định mục tiêu TCSK. Mục tiêu TCSK do nhà đầu từ, chủ DN đưa ra. Mục tiêu phải đo lường được và phù hợp với chiến lược của DN. | QUY TRÌNH TỔ CHỨC Sự KIỆN I Xác định mục tiêu TCSK. Mục tiêu TCSK do nhà đầu từ chủ DN đưa ra. Mục tiêu phải đo lường được và phù hợp với chiến lược của DN. II Xác định nội dung TCSK Đối tượng nhận thông điệp - khách mời. Thời gian. Địơa điểm. Nội dung trình tự cơ bản. Ngân sách. Cơ quan báo chí III So sánh nội dung với yêu cầu Phải thỏa mãn được yếu tố chính quyềơn tức chính quyền cho phép tổ chức. Thoả mãn mục tiêu của chủ đầu tư và chiến lược của DN. Thoả mãn đối tượng nhận thông điệp event thu hút được số lượng bao nhiêu người - đối tượng cụ thể tham gia chuyển tải được hình ảnh thông điệp gì cho thương hiệu cảm xúc của người tham gia vào event thế nào. Dự đoán tình huống có thể xảy ra để có thể xử lý tốt các sự cố xảy ra tại event. Event muốn thu hút và gây ấn tượng mạnh với những người tham dự cần có những yếu tố sáng tạo và bất ngờ. IV Lên chương trình. Lên chương trình theo mẫu. Chuyển chương trình cho Giám đốc duyệt. V Chuẩn bị. Thực hiện theo kế hoạch đề ra. Kiểm tra việc hoàn tất trước ngày bắt đầu. VI Tổ chức .