TAILIEUCHUNG - KẾ HOẠCH THỰC HIỆN EVENT…

Lập kế hoạch thực hiện event | KẾ HOẠCH THỰC HIỆN EVENT. Tên SK _ Mục đích của SK _ Thính giả mục tiêu _ Thời gian tổ chức __ Trưởng ban tổ chức SK Địa điểm tổ chức Ngày đạt chỗ Người đặt Phương tiện quảng cáo và thông tin Nguời chuẩn bị Thời hạn Ngày hoàn thành Posters Phông và chữ Bản tin Banner Thư mời Tài liệu phục vụ Khách mời sự kiện Người liên hệ Phone Number Ngày liên hệ Người có trách nhiệm Ngày kiểm tra Diễn giả MC Nhóm nhạc ban nhạc Casĩ Other Trang bị Ngày kiểm tra Người có trách nhiệm TV VCR Bảng biểu Projector Ghe Bàn Microphone Hệ thống âm thanh Chi phí Notes Giá trị Trang trí Vệ sinh Quà tặng Vận chuyển Báo chí Diễn giả Khách Vệ sinh __ Người có trách nhiệm _ Ngày hoàn thành _ Trang trí __ Người có trách nhiệm _ Ngày hoàn thành _ Quả tặng đồng phục _ Nhà cung cấp Thời gian mua Hình ảnh Đơn vị chuẩn bị _ Ngày Người có trách nhiệm __ Ghi chú