TAILIEUCHUNG - XỬ LÝ CÁC YẾU TỐ ĐẦU VÀO CẦN CÓ CHO DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

1. Vốn: Cần nắm vững các tri thức về các nguồn vốn (vấn đề đi vây vấn đề liên doanh liên kết, vấn đề thu hút vốn đầu tư bên ngoài, vấn đề kêu gọi nguồn nội lực của bản thân doanh | XỬ LÝ CÁC YẾU TỐ ĐẦU VÀO CẦN CÓ CHO DOANH NGHIỆP 1. Vốn Cần nắm vững các tri thức về các nguồn vốn vấn đề đi vây vấn đề liên doanh liên kết vấn đề thu hút vốn đầu tư bên ngoài vấn đề kêu gọi nguồn nội lực của bản thân doanh . 2. Công nghệ Trong thời đại ngày nay những bước tiến kỳ diệu và những thành tựu to lớn của khoa học và công nghệ tác động sâu sắc đến sự phát triển của xã hội loài người khoa học và công nghệ đã trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp là nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội là cứu cánh của mọi quốc gia. Để có thái độ ứng sử đúng với khoa học và công nghệ phải có nhận thức đúng và chính xác về nó. Đối với nước ta khoa học và công nghệ cùng với giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu để phát triển kinh tế - xã hội nâng cao trình độ quản lý của nhà nước và tiềm năng lãnh đạo của Đảng. a. Khái niệm khoa học và công nghệ 1. Khoa học theo cách hiểu thông thường là một hình thái ý thức xã hội bao gồm tập hợp các hiểu biết của con người về các quy luật tự nhiên xã hội tư duy và nó sẽ trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp khi nó được đem vào áp dụng trong sản xuất và cuộc sống của con người. 2. Công nghệ là tập hợp những hiểu biết các phương pháp các quy tắc các kỹ năng hướng vào cải thiện thiên nhiên phục vụ cho các nhu cầu của con người. Công nghệ là hiện thân của văn minh xã hội và sự phát triển của nhân loại. Quá trình lịch sử phát triển khoa học và công nghệ cho thấy trong giai đoạn phát triển nhờ hoạt động thực tiễn con người đã dần dần tích luỹ được những kinh nghệm nghề nghiệp nhất định và việc tổng kết các kinh nghiệm này đã tạo nên những bộ môn công nghệ khác nhau. Việc hệ thống hoá các tri thức tích luỹ được đã dẫn tới sự ra đời của khoa học. Nói một cách khác ở giai đoạn đầu sản xuất đi trước công nghệ và công nghệ lại đi trước khoa học. Nhưng trong giai đoạn cách mạng khoa học - kỹ thuật ngày nay nhờ những phát minh lớn của khoa học một xu thế mới đã hình thành là nhiều nghành công nghệ mới như điện tử và tin học .