TAILIEUCHUNG - Bài giảng Công cụ kiểm thử phần mềm: Bài 6 - GV. Trương Phước Lộc

Bài giảng "Công cụ kiểm thử phần mềm - Bài 6: Công cụ quản lý" cung cấp cho người học các kiến thức: Test management system, bug tracking system. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập. | Bài giảng Công cụ kiểm thử phần mềm Bài 6 - GV. Trương Phước Lộc Công cụ kiểm thử phần mềm Bài 6 Công cụ quản lý Bộ môn Công nghệ Phần mềm 1 Nội dung Test management system Bug tracking system Công cụ kiểm thử phần mềm 2 2 4 15 Qui trình kiểm thử Test Plan Test Data Test Cases Test Script Test Results Incident Defect Report Test Summary Report Test analysis Công cụ kiểm thử phần mềm 3 2 4 15 Test management system Quản lý và phân quyền người dùng Kết hợp với Bug tracking system Test project p Test plan p Test suites p Requirements p Test cases p Builds Công cụ kiểm thử phần mềm 4 2 4 15 Test management system Một số hành động p Gán Test case vào test plan p Gán Requirement vào test case p Thực thi test case p Tạo test reports Công cụ kiểm thử phần mềm 5 2 4 15 Bug tracking system Bug defect manage gt life cycle Find bug defect Link bug defect to test case requirements Công cụ kiểm thử phần mềm 6 2 4 15 Thảo luận Công cụ kiểm thử phần mềm 7 2 4 15

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.