TAILIEUCHUNG - Bài giảng Công cụ kiểm thử phần mềm: Bài 10 - GV. Trương Phước Lộc

Bài giảng "Công cụ kiểm thử phần mềm - Bài 10: Kiểm thử hiệu năng" cung cấp cho người học các kiến thức: Tham số chính, phân loại kiểm thử hiệu năng, các pha thời gian, thành phần kiểm thử hiệu năng, . Mời các bạn cùng tham khảo. | Bài giảng Công cụ kiểm thử phần mềm Bài 10 - GV. Trương Phước Lộc Bài 10 Kiểm thử hiệu năng Công cụ kiểm thử phần mềm Bộ môn Công nghệ phần mềm Định nghĩa Quá trình xác nhận khả năng đáp ứng và ổn định của hệ thống với một khối lượng công việc cụ thể 3 mục tiêu cần quan sát và đánh giá p Tốc độ Speed p Khả năng mở rộng Scalability p Tính ổn định Stability Công cụ kiểm thử phần mềm 2 2 4 15 Tham số chính Thời gian phản hồi Response time Thông lượng Throughput Công cụ kiểm thử phần mềm 3 2 4 15 Tham số chính Thời gian phản hồi Response time p Thời gian hệ thống cần phục vụ một yêu cầu p Thời gian người dùng chờ đợi để được phục vụ p Cách tính thời gian từ khi kết thúc yêu cầu đến khi bắt đầu sự đáp ứng p Ảnh hưởng đến độ hài lòng của người dùng Công cụ kiểm thử phần mềm 4 2 4 15 Tham số chính Thông lượng Throughput p Lượng dữ liệu trao đổi giữa máy khách và máy chủ p Thể hiện công suất mà hệ thống có thể xử lý được Công cụ kiểm thử phần mềm 5 2 4 15 Phân loại Kiểm thử tải Load testing Kiểm thử quá tải Stress testing Kiểm thử sức chịu đựng Endurance testing Kiểm thử đột biến Spike testing Kiểm thử dữ liệu lớn Volume testing Kiểm thử tính sẵn sàng Availability testing Kiểm thử khả năng mở rộng Scalability testing Công cụ kiểm thử phần mềm 6 2 4 15 Phân loại Kiểm thử tải Load testing p Kiểm tra hành vi của ứng dụng ở những tải trọng khác nhau p Kiểm tra độ hiệu quả của việc đáp ứng nhiều người dùng đồng thời p Tham số chính Thời gian đáp ứng Công cụ kiểm thử phần mềm 7 2 4 15 Phân loại Kiểm thử quá tải Stress testing p Quan sát sự ổn định của hệ thống p Xác định các điểm phá vỡ của hệ thống p Tham số chính Thời gian đáp ứng và Thông lượng Công cụ kiểm thử phần mềm 8 2 4 15 Phân loại Kiểm thử sức chịu đựng Endurance testing p Kiểm tra việc sử dụng bộ nhớ của hệ thống trong thời gian dài trên 8 giờ p Tham số chính Bộ nhớ Công cụ kiểm thử phần mềm 9 2 4 15 Phân loại Kiểm thử đột biến Spike testing p Kiểm tra sự đáp ứng của hệ thống khi tải thay đổi đột biến p Mục đích .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.